TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka 2022 - AKTUÁLNĚ

Koordinátorka sbírky za OCH Tišnov                              

Bc. Pavla Caudrová                                                                   
tel.: 739 389 215                                                               
e-mail: tks@tisnov.charita.cz

„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoliv se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme sami sobě.“
                                                                       
                                                                                        Ralph Waldo Emerson

Tříkrálová tradice                        780X490_napis_obloha kopie

Tříkrálová sbírka, která probíhá v České republice vždy v první polovině ledna, navazuje na starodávnou Tříkrálovou tradici. Šestý leden je od 4. století spojen s příchodem mudrců do Betléma. Ti navštívili Ježíše krátce po narození a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. K záměně mudrců za krále došlo až na základě středověké legendy, kdy jim byla přisouzena jména Kašpar, což znamená Strážce pokladu, Melichar s významem jména Král je světlo a Baltazar, toto jméno znamená, Ochraňuj můj život.
Již od středověku patřil svátek Tří králů mezi nejoblíbenější lidové oslavy. Nejprve chodili mladíci, pak chudé děti převlečené za Tři krále a přinášeli do domovů požehnání.
V našich zemích na tento svátek píší Tříkráloví koledníci posvěcenou křídou písmena K + M + B + nebo latinskou formu C + M + B +. Písmena se často vykládají jako iniciály Tří králů. Původní text však zní Christus mansionem benedicat, Kristus ať žehná tomuto domu – po celý rok, proto se za poslední křížek píše letopočet. Požehnání Tří králů patří celému domu i všem, kdo v něm přebývají.

Tento zvyk v českých a moravských krajích od roku 2000 převzala Charita Česká republika. Tříkrálová sbírka se uskutečňuje za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a také stovky dobrovolníků, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch potřebným. Koledníci přicházejí do našich příbytků oděni do tříkrálového šatu a přinášejí nám požehnání a poselství lásky, radosti a pokoje za zpěvu koledy: „My Tři Králové jdeme k vám …“. Také oni se vracejí do svých domovů plni štěstí a radosti, že mohli předat požehnání a zároveň naplnit své zapečetěné pokladničky.

Oblastní charita Tišnov děkuje všem dárcům za jejich štědrost i vlídné přijetí koledníků a také farnostem, obcím i dobrovolníkům, kteří tímto pomáhají všem potřebným. Kéž Tříkrálová sbírka a její poselství přinese mezi nás více světla lásky a pokoje.

Kdo koleduje?

Do ulic obcí a měst vychází v celé České republice více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků) . Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka.

Charita Česká republika se sídlem v Praze je pořadatelem Tříkrálové sbírky, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).

Komu sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Využití sbírky jednotlivých ročníků jsou k nahlédnutí v menu Využití sbírky.

Jak nás můžete podpořit?

 • Finančním darem
  Do kasiček našich koledníků vždy v první polovině měsíce ledna.

 • Jako dobrovolník
  Každoročně sháníme pro tuto největší dobrovolnickou akci v ČR nové koledníky i vedoucí skupinek.
  Pomoci nám mohou i vaše odborné znalosti - nabídněte nám grafické práce, inzertní prostor, tisk či jiné služby.

 • Dobrým slovem
  Napište o nás do vašeho zpravodaje, sdílejte naše příspěvky na Facebooku.