Zásady a hodnoty služby Chráněné bydlení Skryje

  • Demokratický přístup – uživatele zapojujeme do rozhodovacích procesů, podporujeme je při vyjadřování vlastních názorů a postojů a jejich prosazování.
  • Individuální přístup – uživatele podporujeme k vyjádření svých osobních cílů a v jejich naplňování. Respektujeme jeho jedinečnost, podporujeme jeho silné stránky, dovednosti a vlastní vůli. Úkony nejsou poskytovány plošně všem uživatelům, uživateli jsou poskytovány pouze ty úkony, které potřebuje.
  • Podpora samostatnosti - uživatele podporujeme v převzetí odpovědnosti za své záležitosti.

HODNOTY SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ A SOCIÁLNÍ REHABILITACE SKRYJE

  • Pravda  - nažíme se hledat cestu, jak pravdu sdělovat a přijímat s láskou a respektem. Zároveň si uvědomujeme, že každá mince má dvě strany.
  • Láska - pracujeme na sobě a svých sebe hodnotách. Snažíme se přijímat jinakost klientů i kolegů, vzájemně se podporujeme a respektujeme.
  • Spravedlnost - uvědomujeme si, že absolutní spravedlnost není. Nelze nastavit jednotná pravidla pro všechny klienty i kolegy. Přistupujeme individuálně ke klientům na základě jejich schopností a dovedností. Snažíme se však nenadržovat jednotlivým klientům.
  • Svoboda - svobodu vnímáme jako velmi důležitou, je to nejzákladnější hodnota, každý má právo na svobodné, ale uctivé vyjádření svého názoru, víry, rozhodnutí, co chci nebo nechci dělat. Každá svoboda s sebou nese určitá práva, ale také neoddělitelné povinnosti.