Hlavní zásady Pečovatelské služby

 

  • vycházíme z individuálních potřeb uživatelů, podporujeme uplatňování jejich vlastní vůle - individuálně přistupujeme ke každému uživateli, pomáháme mu naplnit jeho reálný osobní cíl, respektujeme jeho schopnosti, znalosti, možnosti a podmínky, služba vychází z potřeb a přání jednotlivce          
  • zachováváme lidskou důstojnost všech zúčastněných stran, dbáme na dodržování práv – služba usiluje o maximální naplňování práv uživatelů a jejich oprávněných zájmů, je poskytována s ohledem na lidská práva a základní svobody všech zúčastněných osob
  • podporujeme rozvoj samostatnosti uživatelů a posilujeme jejich sociální začleňování
  • podporujeme zachování přirozených sociálních vazeb uživatele a spolupráci s rodinou
  • služba je flexibilní – službu se snažíme přizpůsobit potřebám a požadavkům uživatele
  • služba je komplexní – služba je poskytována v úzké spolupráci s ošetřovatelskou péčí a ve spolupráci s duchovní službou