Hlavní zásady služby

Hlavní zásady služby:

  • individuální přístup k uživateli – služba vychází z individuálních potřeb uživatelů         
  • dodržování práv uživatelů – služba usiluje o maximální naplňování práv uživatelů a jejich oprávněných zájmů, je poskytována s ohledem na lidská práva a základní svobody všech zúčastněných osob, zachovává jejich lidskou důstojnost 
  • respektování volby uživatele – služba zapojuje uživatele do spolurozhodování, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, klade důraz na jejich svobodnou volbu, akceptuje jejich názory a postoje 
  • zachování lidské důstojnosti uživatele – služba respektuje a chrání lidskou důstojnost každého uživatele
  • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatele – směřujeme k nezávislosti na službě, posilujeme sociální začleňování uživatelů, uživatele aktivizujeme a vedeme k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život 
  • podpora zachování přirozených sociálních vazeb uživatele a spolupráce s rodinou