Tříkrálová sbírka

Obecné informace o Tříkrálové sbírce Charity ČR

 

„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoliv se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme sami sobě.“
                                                                                                                                    Ralph Waldo Emerson

Tříkrálová sbírka kometka na web

která probíhá v České republice vždy v první polovině ledna, navazuje na starodávnou Tříkrálovou tradici.

Šestý leden je od 4. století spojen s příchodem mudrců do Betléma. Ti navštívili Ježíše krátce po narození a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. K záměně mudrců za krále došlo až na základě středověké legendy, kdy jim byla přisouzena jména Kašpar, což znamená Strážce pokladu, Melichar s významem jména Král je světlo a Baltazar, toto jméno znamená, Ochraňuj můj život.

Již od středověku patřil svátek Tří králů mezi nejoblíbenější lidové oslavy. Nejprve chodili mladíci, pak chudé děti převlečené za Tři krále a přinášeli do domovů požehnání.

V našich zemích na tento svátek píší Tříkráloví koledníci posvěcenou křídou písmena K + M + B + nebo latinskou formu C + M + B +. Písmena se často vykládají jako iniciály Tří králů. Původní text však zní Christus mansionem benedicat, Kristus ať žehná tomuto domu – po celý rok, proto se za poslední křížek píše letopočet.

Požehnání Tří králů patří celému domu i všem, kdo v něm přebývají.

Tento zvyk v českých a moravských krajích od roku 2000 převzala Charita Česká republika. Tříkrálová sbírka se uskutečňuje za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a také stovky dobrovolníků, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch potřebným.

Koledníci přicházejí do našich příbytků oděni do tříkrálového šatu a přinášejí nám požehnání a poselství lásky, radosti a pokoje za zpěvu koledy: „My Tři Králové jdeme k vám …“. Také oni se vracejí do svých domovů plni štěstí a radosti, že mohli předat požehnání a zároveň naplnit své zapečetěné pokladničky.

Oblastní charita Tišnov děkuje všem dárcům za jejich štědrost i vlídné přijetí koledníků a také farnostem, obcím i dobrovolníkům, kteří tímto pomáhají všem potřebným. Kéž Tříkrálová sbírka a její poselství přinese mezi nás více světla lásky a pokoje.

Za vaše dary a za obětavou práci koledníků děkujeme.

 

 

Záměry využití Tříkrálové sbírky 2018 v Oblastní charitě Tišnov:

  • Nákup osobního automobilu pro terénní služby Oblastní charity Tišnov, díky kterému se zlepší dostupnost ke klientům. Obnova vozového parku. Zdravotní sestry a pečovatelky používají denně automobil při dojíždění za klienty, jejichž významnou část tvoří lidé z okolních vesnic.

Jeden životní příběh za všechny:
 „Jsme již starší manželé a žijeme na malé odlehlé vesnici. Máme čtyři děti, které se o nás velice dobře starají, ale nebydlí zde s námi. Přicházejí k nám, ze svých současných domovů. Jak je to jen trochu možné, snaží se, aby zde s námi mohl někdo být. V poslední době se stav manžela velmi zhoršil, je upoutaný na lůžko, a já tak potřebuji s péčí o něj mnohem více pomoci než dosud.

Jsem moc vděčná zdravotním sestrám a pečovatelkám z Oblastní charity Tišnov, že v této pro mne tak náročné době k nám autem dojíždějí a pomáhají mi s péčí o manžela. Mám vždy velkou radost, jakmile je uvidím, protože vím, že mi přináší pomoc a jejich milé vlídné slovo je pro mne vždy útěchou.“       M.H.

  • Humanitární pomoc u nás i v zahraničí
  • Pomoc lidem v sociální nouzi
  • Charitní záchranná síť - podpora záchranné sítě na Tišnovsku, která se zaměřuje na pomoc lidem v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života. Systém služeb, který ji tvoří, potřebuje např. úpravu zázemí, zajistit personální a materiální vybavení.

 

 Projekty TKS 2017 v Oblastní charitě Tišnov

  • Podpora Charitní ošetřovatelské služby a Pečovatelské služby koupí automobilu, díky kterému se zlepšila dostupnost ke klientům.
  • Pořízení vybavení skladu humanitární pomoci
  • Humanitární pomoc u nás i v zahraničí
  • Pomoc lidem v sociální nouzi

 

Koordinátorka sbírky za OCH Tišnov

Bc. Pavla Caudrová
tel.: 739 389 215
e-mail: tks@tisnov.charita.cz