Adresář

Sociální rehabilitace Skryje

Tel.: 534 008 340, 734 860 771
Skryje 19, Skryje, 594 55
Vedoucí služby: Hana Svobodová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

 

Kontakt:

Hana Svobodová, DiS.
Skryje 19, 594 55
tel: 534 008 340, 734 860 771

hana.svobodova@tisnov.charita.cz

Posláním sociální služby Sociální rehabilitace Skryje je nácvik specifických činností směřujících k maximální možné samostatnosti a soběstačnosti osob s mentálním postižením, nebo osob s mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením.

Cílem sociální služby Sociální rehabilitace je klient, který v rámci svých schopností:
 • zvládá péči o svoji osobu
 • zvládá péči o domácnost
 • zvládá nakupování
 • zvládá samostatný pohyb a orientaci
 • zvládá základní úřední úkony – např. vlastní podpis
 • zvládá využívat dopravní prostředky
 • má zajištěn doprovod do školy, zaměstnání k lékaři či zájmové aktivity
 • má informace a zvládá jak se chovat v různých společenských situacích
 • má informace a zvládá získávat informace z různých zdrojů
 • má informace o službách

Časové vymezení služby:

Služba je poskytována v pracovní dny celoročně od 8-16.30 hod. v zařízení v obci Skryje, cca 15 km od města Tišnova. Služba je s jednotlivými klienty plánována a poskytována v konkrétní dohodnutý čas. Konzultační doba pro veřejnost je v pracovní dny po předchozí domluvě.

Okruh osob, kterým je služba poskytována:

Osoby ve věku od 18 let s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným, kteří zvládají základní sebeobslužné úkony (nají se, přemístí, obslouží se na wc) a dokáží se dorozumět.

Uživatelé naší služby jsou osoby, které dosáhly 18 let věku, a které mají sníženou soběstačnost z důvodu výše uvedeného, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Hlavní zásady služby:        

 • Demokratický přístup – uživatele zapojujeme do rozhodovacích procesů, podporujeme je při vyjadřování vlastních názorů a postojů.
 • Individuální přístup – uživatele podporujeme k vyjádření svých osobních cílů a v jejich naplňování. Respektujeme jeho jedinečnost, podporujeme jeho silné stránky, dovednosti a vlastní vůli.       

Podle Vašich potřeb Vám můžeme zajistit podporu v těchto oblastech:

Osobní hygiena  

 • podpora při nácviku hygieny (mytí, koupání, péče o zuby)

Péče o vlastní osobu

 • podpora při nácviku oblékání
 • podpora při nácviku celkové úpravy vzhledu
 • podpora při nácviku posouzení, co je v souvislosti s péčí o vlastní osobu nakoupit

Stravování

 • podpora při nácviku hodnocení jaké potraviny je potřeba nakoupit
 • podpora při nácviku nákupu potravin
 • podpora při nácviku přípravy nápojů
 • podpora při nácviku přípravy studených i teplých jídel
 • podpora při nácviku servírování
 • podpora při nácviku stolování
 • podpora při nácviku veřejného stolování

Péče o domácnost

 • podpora při nácviku úklidu a údržby bytu
 • podpora při nácviku péče o lůžko/lůžkoviny
 • podpora při nácviku péče o prádlo (praní, žehlení, drobné opravy, ukládání,...)
 • podpora při nácviku ukládání věcí
 • podpora při nácviku obsluhy domácích spotřebičů
 • podpora při nácviku nakládání s odpady
 • podpora při nácviku technických záležitostí spojených s bydlením (odečty elektřiny, přihlašování elektřiny apod.)
 • podpora při nácviku vyhodnocování jaké čisticí prostředky jsou potřeba
 • podpora při nácviku nákupu čisticích prostředků
 • podpora při nácviku úklidu společných prostor

Společenský kontakt  

 • podpora při nácviku seznamování
 • podpora při nácviku orientace v čase, v místě, prostoru (domácím i mimo domov)
 • podpora při nácviku strukturování dne
 • podpora při nácviku telefonického/elektronického/písemného kontaktu
 • podpora při nácviku komunikaci (rozvoj schopnosti komunikace – slovní zásoba, vyjadřování úměrně věku, nácvik alternativní komunikace)
 • podpora při nácviku dovednosti zjišťovat informace
 • podpora při nácviku využívání služeb (obchody/banky/pošty/úřady/restaurace/kina/apod.)

Seberealizace

 • podpora při vlastním rozhodování o vlastním uplatnění jak v oblasti zaměstnání tak v oblasti trávení volného času
 • podpora při nácviku bezpečné cesty
 • podpora při nácviku dovednosti umět vyhledat informace
 • podpora při nácviku dovednosti vyhledat adekvátní pomoc
 • podpora při nácviku dovednosti plánovat aktivity (zaměstnání/koníčky/duchovní život)
 • podpora při nácviku aktivit

Zdraví

 • podpora při nácviku ošetření drobných poranění
 • podpora při nácviku zajišťování preventivního a léčebného režimu
 • podpora při nácviku vyhodnocování potravin které prospívají/škodí zdraví

Obstarávání  oprávněných zájmů a osobních záležitostí 

 • podpora při nácviku hospodaření s finančními prostředky
 • podpora při nácviku cestování veřejnou dopravou
 • podpora při nácviku rozvržení příjmu tak, aby byly pokryty všechny nutné platby
 • podpora při nácviku jednání s institucemi
 • podpora při nácviku uplatňování nároků na dávky (invalidní důchody, příspěvky na péči), průkazy ZTP apod.
 • podpora při nácviku obstarávání dokladů (informace, jednání na úřadech,...)
 • podpora nácviku účasti na veřejném životě (zastupitelstva, volby,…)
 • podpora při nácviku péče o děti v jednotlivých vývojových stádiích

Služba Sociální rehabilitace ambulantní je službou sociální prevence, tedy je poskytována bez úhrady v souladu s § 70 zákona 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Poznámka: V případě zájmu o obě sociální služby –tj.  Chráněné bydlení Skryje a Sociální rehabilitace Skryje je nutné žádosti podávat  zvlášť. Formuláře žádostí jsou ke stažení na stránkách  jednotlivých služeb v menu „Služby OCH Tišnov“.

Upozornění: pro žádost do služby Sociální rehabilitace není možné využít formulář „Žádosti“ do jiné služby – např. Chráněného bydlení, ale je potřeba zaslat platnou Žádost o poskytování sociální služby Sociální rehabilitace. Žádost ke stažení níže.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Službu podporují:

„Služba Sociální rehabilitace Skryje  je spolufinancována Jihomoravským krajem.“  
„Služba Sociální rehabilitace Skryje  je realizována za finanční podpory města Tišnova.“  

logo TišnovLogotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

Seznam lidí