Adresář

Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov

Tel.: 739 389 132, 731 626 074
Ráboňova 116, Tišnov, 666 01
Vedoucí služby: Mgr. Sodomková Lenka, DiS. - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:
 • zapůjčení jídlonosičů
 • doprava klienta na úřad, k lékaři

Forma poskytování služby:

 • terénní, tzn. v domácnostech uživatelů služby

Služba je poskytována:

 • Po - Ne od 7:00 do 20:00

Okruh oprávněných osob - služba je poskytována: 

 • seniorům,
 • osobám se zdravotním postižením,
 • osobám s chronickým onemocněním,
 • rodinám s dětmi,

kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu nebo pomoc při zajišťování chodu domácnosti; služba je určena občanům ORP Tišnov a částečně ORP Kuřim (přesně dle přiloženého seznamu obcí - viz. níže), kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba se neposkytuje:

 • osobám, které nespadají do výše uvedené cílové skupiny 
 • osobám vyžadujícím službu, kterou nerealizujeme
 • nemáme-li dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
 • osobám s neschopností součinnosti (tzn. zájemce není ochoten či schopen respektovat podmínky, za kterých se služba poskytuje)
 • osobám, kterým nejsme schopni splnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení (u těchto osob se předpokládá, že by služba nemohla zajistit dostatečnou odbornou péči, nebo by ohrozila bezpečí uživatelů či pracovníků, proto má poskytovatel právo zájemce ve výše uvedených případech odmítnout a nabídnout kontakt nebo zprostředkování odpovídající služby)

Hlavní zásady služby: 

 • vycházíme z individuálních potřeb uživatelů, podporujeme uplatňování jejich vlastní vůle - individuálně přistupujeme ke každému uživateli, pomáháme mu naplnit jeho reálný osobní cíl, respektujeme jeho schopnosti, znalosti, možnosti a podmínky, služba vychází z potřeb a přání jednotlivce          
 • zachováváme lidskou důstojnost všech zúčastněných stran, dbáme na dodržování práv – služba usiluje o maximální naplňování práv uživatelů a jejich oprávněných zájmů, je poskytována s ohledem na lidská práva a základní svobody všech zúčastněných osob
 • podporujeme rozvoj samostatnosti uživatelů a posilujeme jejich sociální začleňování
 • podporujeme zachování přirozených sociálních vazeb uživatele a spolupráci s rodinou
 • služba je flexibilní – službu se snažíme přizpůsobit potřebám a požadavkům uživatele
 • služba je komplexní – služba je poskytována v úzké spolupráci s ošetřovatelskou péčí a ve spolupráci s duchovní službou        

Hlavní cíl služby:

 • cílem je poskytovat kvalitní, finančně, časově i místně dostupnou službu, která podpoří samostatnost uživatele, v maximální míře zachová jeho dosavadní způsob života a umožní tak uživateli co nejdelší setrvání v jeho přirozeném prostředí; současně usilujeme o podporu přirozených sociálních kontaktů uživatele


Poskytované základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poskytované fakultativní činnosti:

 • zapůjčení jídlonosičů
 • doprava klienta na úřad, k lékaři

Ceník:

Ceník Pečovatelská služba OCHT - platný od 1.1.2020 .pdf

Součástí služby je také poskytování základního sociálního poradenství.


KONTAKT:

Mgr.Lenka Sodomková, DiS. – vedoucí služby
email: lenka.sodomkova@tisnov.charita.cz
tel: 739 389 132

Mgr. Jana Pustinová - sociální pracovník
email: jana.pustinova@tisnov.charita.cz
tel: 730 571 329

Hana Mácová - koordinátorka služby
email: hana.macova@tisnov.charita.cz
tel: 731 626 074
Ráboňova 116 
66601 Tišnov
www.tisnov.charita.cz

Provozní doba střediska pečovatelské služby:

Provozní doba kanceláře pečovatelské služby, ul.Ráboňova 116, Tišnov

PO + ST        7:00 - 11:30, 12:30 - 15:30

V pondělí a ve středu je v kanceláři přítomný vedoucí pracovník/sociální pracovník. Ostatní dny využíváme pro práci v terénu a jednání s klienty v jejich domácnostech. Proto si plánované návštěvy mimo provozní dobu, prosím, domlouvejte předem telefonicky. V případě, že budeme v kanceláři přítomni, budeme se Vám rádi věnovat i mimo provozní dobu i bez předchozího objednání.

Provozní doba kanceláře pečovatelské služby, ul. Boční, Veverská Bítýška

PO                 16:00 - 17:00
ST                  6:30 - 8:00

V tyto dny je možné získat základní informace o poskytování Pečovatelské služby OCH Tišnov.

Každý první čtvrtek v měsíci 9:00 - 11:00, zajištěna přítomnost vedoucího/sociálního pracovníka.

Dokumenty ke stažení:

Seznam obcí působnosti Pečovatelské služby.pdf

Ceník - Pečovatelská služba - platný od 1.1.2020 .pdf

Vnitřní pravidla Pečovatelské služby OCH Tišnov.pdf

Rozlišení charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby.pdf

Službu podporují:

"Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov je spolufinancována Jihomoravským krajem.“  
„Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov je realizována za finanční podpory města Tišnova.“  

logo TišnovLogotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

 

Seznam lidí

Mgr. Pustinová Jana - sociální pracovník
Mácová Hana - koordinátor
Mgr. Sodomková Lenka, DiS. - vedoucí služby