Adresář

Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov

Tel.: 739 389 132, 731 626 074
Ráboňova 116, Tišnov, 666 01
Vedoucí služby: Mgr. Lenka Sodomková, DiS. - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: doprava klienta na úřad, k lékaři atd.

Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov

Posláním Odlehčovací služby Oblastní charity Tišnov je poskytovat kvalifikovanou pomoc a podporu seniorům a osobám s chronickým onemocněním, o které běžně pečují v jejich přirozeném sociálním prostředí rodinní příslušníci, jež tuto péči nejsou v potřebné míře po určitou dobu schopni zajistit (např. v době nezbytného odpočinku, při pracovní vytíženosti, v době nemoci), ale usilují o to, aby jejich blízký nadále setrval v domácím prostředí.

 

Forma poskytování služby:

 • terénní, tzn. v domácnostech uživatelů služby

Služba je poskytována:

 • ve všední dny od 7:00 do 16:00.

Okruh oprávněných osob - služba je poskytována:

 • seniorům
 • osobám se zdravotním postižením
 • osobám s chronickým onemocněním

Služba je poskytována osobám nad 18 let.

 • Jedná se o osoby, které se nacházejí v péči rodiny či příbuzných, a ti z různých závažných důvodů nemohou v danou chvíli potřebnou péči poskytovat; služba je určena občanům ORP Tišnov a částečně ORP Kuřim (dle seznamů obcí přiložených níže).

Odlehčovací služba se neposkytuje:

 • osobám, které nespadají do výše uvedené cílové skupiny
 • osobám vyžadujícím službu, kterou nerealizujeme
 • nemáme-li dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby

 

Hlavní zásady služby:

 • individuální přístup k uživateli – služba vychází z individuálních potřeb uživatelů         
 • dodržování práv uživatelů – služba usiluje o maximální naplňování práv uživatelů a jejich oprávněných zájmů, je poskytována s ohledem na lidská práva a základní svobody všech zúčastněných osob, zachovává jejich lidskou důstojnost 
 • respektování volby uživatele – služba zapojuje uživatele do spolurozhodování, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, klade důraz na jejich svobodnou volbu, akceptuje jejich názory a postoje 
 • zachování lidské důstojnosti uživatele – služba respektuje a chrání lidskou důstojnost každého uživatele
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatele – směřujeme k nezávislosti na službě, posilujeme sociální začleňování uživatelů, uživatele aktivizujeme a vedeme k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život 
 • podpora zachování přirozených sociálních vazeb uživatele a spolupráce s rodinou

Hlavní cíl služby:

 • cílem je aktivizovat uživatele za účelem udržení, eventuelně zlepšení jeho soběstačnosti a samostatnosti, za podpory rodiny umožnit uživateli zůstat co nejdéle v domácím prostředí, rodinným příslušníkům zabezpečit nezbytný čas k odpočinku a jiným důležitým aktivitám.

Poskytované základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 • sociálně terapeutické činnosti 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Ceník

Ceník Odlehčovací služby OCHT - platný od 1.1.2020.pdf

Součástí služby je také poskytování základního sociálního poradenství.


KONTAKT:

Mgr.Lenka Sodomková, DiS. – vedoucí služby
email: lenka.sodomkova@tisnov.charita.cz
tel: 739 389 132

Mgr. Jana Pustinová - sociální pracovník
email: jana.pustinova@tisnov.charita.cz
tel: 730 571 329

Hana Mácová - koordinátorka služby
email: hana.macova@tisnov.charita.cz
tel: 731 626 074

Ráboňova 116
66601 Tišnov   
www.tisnov.charita.cz

 

Provozní doba střediska odlehčovací služby:

Provozní doba kanceláře odlehčovací služby, ul.Ráboňova 116, Tišnov


PO + ST        7:00 - 11:30, 12:30 - 15:30

V pondělí a ve středu je v kanceláři přítomný vedoucí pracovník/sociální pracovník. Ostatní dny využíváme pro práci v terénu a jednání s klienty v jejich domácnostech. Proto si plánované návštěvy mimo provozní dobu, prosím, domlouvejte předem telefonicky. V případě, že budeme v kanceláři přítomni, budeme se Vám rádi věnovat i mimo provozní dobu i bez předchozího objednání.

Provozní doba kanceláře odlehčovací služby, ul. Boční, Veverská Bítýška

Pouze po předchozí telefonické domluvě.

Dokumenty ke stažení:

Seznam obcí působnosti Odlehčovací služby.pdf

Vnitřní pravidla Odlehčovací služby OCH Tišnov.pdf

Ceník - Odlehčovací služba OCH Tišnov.pdf

Službu podporují:

„Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov je spolufinancována Jihomoravským krajem.“  
„Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov je realizována za finanční podpory města Tišnova.“  

logo TišnovLogotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

 

 

 

Seznam lidí

Hana Mácová - koordinátor
Mgr. Lenka Sodomková, DiS. - vedoucí služby
Mgr. Jana Pustinová - sociální pracovník