Adresář

Klub Čas

Tel.: 739 247 942, 739 389 198
Ráboňova 116, Tišnov, 666 01
Cílové skupiny: osoby v krizi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, etnické menšiny, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, děti a mládež od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: informační servis
Fakultativní služby: NE

Klub Čas Tišnov - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

KONTAKT:

Mgr. Zuzka Učňová - mobil: 739 247 942

email: zuzka.ucnova@tisnov.charita.cz

Posláním Klubu Čas Tišnov je poskytnout v Tišnově, Lomnici  a Kuřimi mladým ve věku od 9 do 26 et, kteří se ocitli v konfliktní společenské situaci, zažívají obtížnou životní událost nebo omezující životní podmínky, odbornou pomoc, podporu a zázemí, přispět k jejich osobnímu rozvoji a pomáhat jim při hledání místa ve společnosti.

Okruh oprávněných osob (cílová skupina)

Děti a mladí ve věku od 9 do 26 let pohybující se v Tišnově, Kuřimi a  Lomnici, kteří: 
 • se ocitli v konfliktní společenské situaci (např. zneužívání návykových látek, projevy šikany, rasismus)
 • zažívají obtížnou životní událost (např. rozpad rodiny, partnerské problémy, problémy s volbou školy a povolání, úmrtí v rodině)
 • zažívají omezující životní podmínky (např. izolovanost jedince, absence zájmů, neschopnost přizpůsobit se, pobyt v ústavních zařízeních)

Cíle

Obecným cílem Klubu Čas Tišnov je prostřednictvím poskytování bezpečného prostoru, poradenství, volnočasových a preventivních aktivit zlepšit kvalitu života cílové skupiny, přispět k jejich osobnímu rozvoji a pomáhat při hledání místa ve společnosti.

Specifické cíle:

 • zprostředkovat sociální poradenství či kontakt na další odborníky
 • vést uživatele k orientaci ve společnosti
 • podporovat uživatele při zvládání obtížných životních situací a zároveň je učit jak je zvládnout
  samostatně
 • aktivizovat uživatele
 • nabídnout možnosti jak smysluplně trávit volný čas
 • podporovat klienty v plánování trávení vlastního volného času
 • podporovat ve zdravém životním stylu
 • pomoc při vzdělávání
 • zvýšit sociální schopnosti a dovednosti cílové skupiny

Forma poskytované služby

Služba je poskytována ve dvou formách. Ambulantní forma probíhá v prostorách zařízení (nízkoprahový klub). Terénní forma probíhá na ulici a v přirozeném prostředí cílové skupiny (streetwork).

Doba poskytování - ambulantní forma

TIŠNOV -  Ráboňova 116, 666 01

 • úterý: 12:00 – 18:00 hodin
 • středa: 12:00 – 18:00 hodin
 • čtvrtek: 12:00 – 18:00 hodin
 • pátek: 12:00 – 18:00 hodin

Kuřim - Jungmannova 950/28

 • pondělí: 12:00 - 17:30 hodin
 • čtvrtek: 12:00 - 18:00 hodin
 • pátek : 12:00 - 18:00 hodin

LOMNICE - nám. Palackého 16, 679 23

 • pondělí: 12:00 – 17:30 hodin
 • úterý: 12:00 – 17:30 hodin
 • čtvrtek: 12:00 – 17:30 hodin

Terénní forma (streetwork)

je poskytována v Tišnově pravidelně vždy ve středu a v pondělí od 11:00 do 15:00 hodin a v Kuřimi ve středu od 11:00 do 15:00 hod. Mimo to je poskytována i nepravidelně v ostatní dny (např. akce s klienty mimo klub, výjezdní akce s klienty, atd.) Některé aktivity probíhají také o víkendu (např. pobytové akce). Služba je poskytována celoročně.

Zásady poskytování služeb

 • nízkoprahovost
 • svoboda (dobrovolnost)
 • individuální přístup k uživatelům
 • respekt
 • anonymita
 • důvěrnost sdělení
 • etický přístup
 • bezplatnost služeb
 • odbornost
 • důraz na vztah pracovník – uživatel

Druhy poskytovaných sociálních služeb

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Vstup uživatele do služby

 • Snahou Klubu Čas Tišnov je maximálně zpřístupnit službu cílové skupině. Snažíme se
  odstranit všechny prostorové, časové, psychologické i finanční bariéry, které by bránily cílové
  skupině vstupu do zařízení. Služba je provozována v zařízení, které je svým umístěním i
  vybavením blízké cílové skupině.
 • Při příchodu do zařízení dochází k vzájemnému seznámení uživatele a pracovníka a předání
  nezbytných informací o zařízení a poskytovaných službách – tzv. prvokontakt.
 • Po několika návštěvách uživatele v zařízení (zpravidla 5) a předání informací je uzavřena
  smlouva o užívání sociální služby, ze které vyplývá, že uživatel má zájem o pobyt v zařízení a
  respektuje podmínky dodržování pravidel. Uživatel služby si zvolí svého klíčového pracovníka.
  Zároveň je zjištěn důvod vyhledání služby a v souvislosti s tím je nabídnuto individuální
  plánování.
 • Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje
  uživatele musí být vedena s jeho souhlasem a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty
  údaje, které jsou nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb. K vedení evidence
  o uživatelích slouží přezdívky. Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma
  registrace. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby.

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služeb

Již při prvním kontaktu je uživatel seznámen s možností aktivně se podílet na činnostech zařízení. Další prostor pro prezentaci vlastních nápadů a přání má uživatel při kontaktní práci. Vhodné jsou dotazníky, písemné vzkazy. Pracovník se snaží klienty k této aktivní participaci motivovat. Uživatelé mají právo se rozhodnout, jakých služeb a v jakém rozsahu využijí. Služba je založena na dobrovolnosti a vlastním rozhodnutí uživatelů.

Způsob vyřizování stížnosti uživatelů

 • Náplň služby a podmínky jejich poskytování mohou uživatelé ovlivnit připomínkami, jež sdělí
  pracovníkům osobně, písemně, či anonymně (schránka přání a připomínek). Pro získávání zpětné
  vazby slouží pracovníkům dotazníky. V případě nespokojenosti, může klient podat stížnost dle
  schváleného vnitřního předpisu.
 • Klient je oprávněn kdykoliv vyjádřit svou stížnost na poskytovanou službu či personál. Uplatnění
  stížností je řešeno ve vnitřní organizační směrnici, která informuje uživatele služeb, zaměstnance
  OCH Tišnov i veřejnost o možnosti jakou formou stížnost uplatnit, kde ji podat a jakým způsobem
  probíhá vyřizování stížností.

KONTAKT:

Mgr. Zuzka Učňová
adresa: Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
mobil: 739 247 942

email: zuzka.ucnova@tisnov.charita.cz

Službu podporují:

„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas je spolufinancováno Jihomoravským krajem.“  
„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas je realizováno za finanční podpory města Tišnova.“  
„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas je realizováno za finanční podpory městyse Lomnice.“  

logo TišnovLogotyp_jihomoravsky_kraj_RGBImage Lomnice 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas je spolufinancováno Evropskou unií v rámci projektu "Rozšíření služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a odborného sociálního poradenství"

Logo OPZ barevné (9) (2)EU Klub+Poradna-page-001

Naše služby by nemohly fungovat i bez podory ostatních dárců. Podívejte se, kdo to je.

 

 

Seznam lidí

Mgr. Zuzana Učňová - vedoucí služby