Adresář

Chráněné bydlení Skryje

Tel.: 534 008 340, 734 860 771
Skryje 19, Skryje, 594 55
Vedoucí služby: Hana Svobodová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

doprava uživatele do zařízení, k lékaři, na poštu, na úřad, na volnočasové aktivity apod.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci vstoupila v platnost nová pravidla pro realizaci návštěv v pobytovém zařízení sociální služby – Chráněné bydlení Skryje:

Nařízení ředitelky 03.2020 - zákaz návštěv v Chráněném bydlení Skryje.pdf

Kontakt:

Hana Svobodová, DiS.
Skryje 19, 594 55
tel: 534 008 340, 734 860 771

hana.svobodova@tisnov.charita.cz

 

Posláním Chráněného bydlení Skryje je pomoci svým uživatelům zvládat základní činnosti v péči o sebe, domácnost a podporovat je v navazování nových a upevňování stávajících kontaktů.

Okruh osob, kterým je sociální služba poskytována:

Osoby s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným, kteří zvládají základní sebeobslužné úkony (přemístí se na lůžko/wc apod.; sám se nají).
Věková kategorie uživatelů: od 18 let
Kapacita lůžek pro osoby s tělesnýmpostižením, kteří vyžadují bezbariérové prostory je omezena na 2.
 
V budově Chráněného bydlení se nachází také pracoviště Sociální rehabilitace Skryje, podrobnější informace o službě najdete zde.

 
V případě zájmu o obě sociální služby –tj.  Chráněné bydlení Skryje a Sociální rehabilitace Skryje je nutné žádosti podávat  zvlášť. Formuláře žádostí jsou ke stažení na stránkách  jednotlivých služeb v menu „Služby OCH Tišnov“. 
 

Další zásady poskytované služby:

• Demokratický přístup –uživatele zapojujeme do rozhodovacích procesů, podporujeme je při vyjadřování
  vlastních názorů a postojů a jejich prosazování

• Individuální přístup – uživatele podporujeme k vyjádření svých osobních cílů a v jejich naplňování. 
   Respektujeme jeho jedinečnost, podporujeme jeho silné stránky, dovednosti a vlastní vůle.Úkony nejsou poskytovány plošně všem    uživatelům, uživateli jsou poskytovány pouze ty úkony, které potřebuje.


Podle Vašich potřeb Vám můžeme zajistit dohled nebo dopomoc v těchto oblastech:

Osobní hygiena

 • připomeneme čas vhodný pro hygienu
 • zajistíme dohled
 • zajistíme dopomoc při hygieně

Péče o vlastní osobu

 • pomůžeme např. při oblékání, svlékání, obouvání, líčení
 • pomůžeme při zhodnocení vhodného oblečení vzhledem k příležitosti/počasí

Zajištění stravování

 • podpora při zhodnocení jaké potraviny je potřeba nakoupit
 • dohled nebo dopomoc při nákup potravin
 • dohled nebo dopomoc při přípravě nápojů
 • dohled nebo dopomoc při přípravě studených i teplých jídel
 • dohled nebo dopomoc při servírování na talíř
 • dohled nebo dopomoc při podávání jídla, pití

Péče o domácnost - dohled nebo dopomoc při:

 • úklidu a údržbě pokoje
 • úklidu a údržbě koupelny a WC
 • ukládání věcí
 • vyhodnocení jaké čisticí prostředky jsou potřeba
 • nákupu čisticích prostředků
 • setření prachu, údržbě podlah
 • stlaní, převlékání lůžkovin
 • třídění, praní, sušení, žehlení a ukládání prádla
 • zajištění a obsluhy radiátorů, větrání,…
 • nakládání s odpady – třídění, odnášení odpadků...
 • umytí nádobí, využití myčky
 • údržbě lednice
 • úklidu společných prostor

Společenský kontakt – podpora při: 

 • seznamování/kontaktu s původní komunitou
 • telefonickém/elektronickém/písemném kontaktu
 • orientaci v pravidlech společenského kontaktu
 • komunikaci (rozvoj schopnosti komunikace – slovní zásoba, vyjadřování úměrně věku, nácvik alternativní komunikace)
 • zjišťování informací
 • orientaci v čase, v místě
 • návštěvě obchodu/banky/pošty/úřadů/restaurace/kina/apod.

Seberealizace – podpora při: 

 • získávání a udržování získaných znalostí a dovedností
 • podpora při vlastním rozhodování o vlastním uplatnění jak v oblasti zaměstnání tak v oblasti trávení volného času
 • hledání informací jak uplatnění najít (znalost možností)
 • plánování realizace vlastního uplatnění (zaměstnání/koníčky/duchovní život)
 • aktivitách (v případě potřeby fyzická přítomnost pracovníka)

Zdraví – podpora při:

 • ošetření drobných poranění
 • rozhodování ohledně návštěvy lékaře – umět vyhodnotit signály nemoci/ohrožení
 • zajišťování preventivního a léčebného režimu
 • znalost potravin které prospívají/škodí

Obstarávání  oprávněných zájmů a osobních záležitostí – podpora při:

 • hospodaření s finančními prostředky
 • osvojení dovednosti rozvržení příjmu tak, aby byly pokryty všechny nutné platby
 • jednání s institucemi
 • uplatňování nároků na dávky (invalidní důchody, příspěvky na péči), průkazy ZTP apod.
 • obstarávání dokladů (informace, jednání na úřadech,...)
 • účasti na veřejném životě (zastupitelstva, volby,…)
 • obhajování v oblasti lidských práv
 • zajišťování platných dokladů
 • uplatnění práva volit
 

Fakultativní činnosti: 

• doprava uživatele do zařízení, k lékaři, na poštu, na úřad, na volnočasové aktivity  apod. 

      
Místo a doba poskytování služby:

Služba je poskytována v zařízení v obci Skryje, 15 km od města Tišnova. Služba je uživatelům poskytována nepřetržitě, celoročně.
Konzultační doba pro veřejnost je v pracovní dny po předchozí domluvě.


Kapacita zařízení:

Maximální kapacita služby je 11 uživatelů.
 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Službu podporují:

„Chráněné bydlení Skryje  je spolufinancováno Jihomoravským krajem.“  
„Chráněné bydlení Skryje  je realizováno za finanční podpory města Tišnova.“  

logo TišnovLogotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

 

 

 

 

Seznam lidí