Sociální rehabilitace Skryje


 • Tel.: 534 008 340, 734 860 771
 • hana.svobodova642/642tisnov.charita.cz
 
Skryje 19, Skryje, 594 55 Vedoucí služby: Hana Svobodová, DiS - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

 

 Poznámka: V případě zájmu o obě sociální služby –tj.  Chráněné bydlení Skryje a Sociální rehabilitace Skryje je nutné žádosti podávat  zvlášť. Formuláře žádostí jsou ke stažení na stránkách  jednotlivých služeb v menu „Služby OCH Tišnov“.  

 

Forma poskytování služby:

Sociální rehabilitace ambulantní (dále jen SR) nabízí specifické činnosti směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob s mentálním postižením, nebo v kombinaci s tělesným postižením.

Časové vymezení služby:

Provozní doba:  

Pondělí – Pátek 7 – 17 hod.
Nepravidelně o víkendech a svátcích.

Okruh osob, kterým je služba poskytována:

Okruh osob, kterým službu poskytujeme, jsou osoby s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným.
Věková kategorie uživatelů: od 18 let.

Uživatelé naší služby jsou osoby, které dosáhly 18 let věku, a které mají sníženou soběstačnost z důvodu výše uvedeného, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Hlavní zásady služby:

·         Demokratický přístup – uživatele zapojujeme do rozhodovacích procesů, podporujeme je při vyjadřování vlastních názorů a postojů.

·         Individuální přístup – uživatele podporujeme k vyjádření svých osobních cílů a v jejich naplňování.

·         Respektujeme jeho jedinečnost, podporujeme jeho silné stránky, dovednosti a vlastní vůle.

·         Partnerství – respektujeme uživatele služby jako rovnocenného partnera.

·         Flexibilita – reagujeme na podněty uživatelů služby, pracovníků, požadavků provozu zařízení. 

·         Odbornost – v zařízení pracujeme s odbornými postupy a metodami. Pracovníci jsou vzdělání a dodržují vnitřní předpisy.

 

Podle Vašich potřeb Vám můžeme zajistit podporu v těchto oblastech:

Osobní hygiena  

 • podpora při nácviku hygieny (mytí, koupání, péče o zuby)

Péče o vlastní osobu

 • podpora při nácviku oblékání
 • podpora při nácviku celkové úpravy vzhledu
 • podpora při nácviku posouzení, co je v souvislosti s péčí o vlastní osobu nakoupit

Stravování

 • podpora při nácviku hodnocení jaké potraviny je potřeba nakoupit
 • podpora při nácviku nákupu potravin
 • podpora při nácviku přípravy nápojů
 • podpora při nácviku přípravy studených i teplých jídel
 • podpora při nácviku servírování
 • podpora při nácviku stolování
 • podpora při nácviku veřejného stolování

Péče o domácnost

 • podpora při nácviku úklidu a údržby bytu
 • podpora při nácviku péče o lůžko/lůžkoviny
 • podpora při nácviku péče o prádlo (praní, žehlení, drobné opravy, ukládání,...)
 • podpora při nácviku ukládání věcí
 • podpora při nácviku obsluhy domácích spotřebičů
 • podpora při nácviku nakládání s odpady
 • podpora při nácviku technických záležitostí spojených s bydlením (odečty elektřiny, přihlašování elektřiny apod.)
 • podpora při nácviku vyhodnocování jaké čisticí prostředky jsou potřeba
 • podpora při nácviku nákupu čisticích prostředků
 • podpora při nácviku úklidu společných prostor

Společenský kontakt  

 • podpora při nácviku seznamování
 • podpora při nácviku orientace v čase, v místě, prostoru (domácím i mimo domov)
 • podpora při nácviku strukturování dne
 • podpora při nácviku telefonického/elektronického/písemného kontaktu
 • podpora při nácviku komunikaci (rozvoj schopnosti komunikace – slovní zásoba, vyjadřování úměrně věku, nácvik alternativní komunikace)
 • podpora při nácviku dovednosti zjišťovat informace
 • podpora při nácviku využívání služeb (obchody/banky/pošty/úřady/restaurace/kina/apod.)

Seberealizace

 • podpora při vlastním rozhodování o vlastním uplatnění jak v oblasti zaměstnání tak v oblasti trávení volného času
 • podpora při nácviku bezpečné cesty
 • podpora při nácviku dovednosti umět vyhledat informace
 • podpora při nácviku dovednosti vyhledat adekvátní pomoc
 • podpora při nácviku dovednosti plánovat aktivity (zaměstnání/koníčky/duchovní život)
 • podpora při nácviku aktivit

Zdraví

 • podpora při nácviku ošetření drobných poranění
 • podpora při nácviku zajišťování preventivního a léčebného režimu
 • podpora při nácviku vyhodnocování potravin které prospívají/škodí zdraví

Obstarávání  oprávněných zájmů a osobních záležitostí 

 • podpora při nácviku hospodaření s finančními prostředky
 • podpora při nácviku cestování veřejnou dopravou
 • podpora při nácviku rozvržení příjmu tak, aby byly pokryty všechny nutné platby
 • podpora při nácviku jednání s institucemi
 • podpora při nácviku uplatňování nároků na dávky (invalidní důchody, příspěvky na péči), průkazy ZTP apod.
 • podpora při nácviku obstarávání dokladů (informace, jednání na úřadech,...)
 • podpora nácviku účasti na veřejném životě (zastupitelstva, volby,…)
 • podpora při nácviku péče o děti v jednotlivých vývojových stádiích

Cílem sociální služby Sociální rehabilitace Skryje je rozšiřovat a zlepšovat dovednosti uživatelů v oblastech pracovního uplatnění, samostatného bydlení, využití volného času a dalšího vzdělávaní, tak aby byl podpořen přirozený rozvoj jedince v dospělém věku.

 

Služba Sociální rehabilitace ambulantní je službou sociální prevence, tedy je poskytována bez úhrady v souladu s § 70 zákona 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Upozornění: pro žádost do služby Sociální rehabilitace není možné využít formulář „Žádosti“ do jiné služby – např. Chráněného bydlení, ale je potřeba zaslat platnou Žádost o poskytování sociální služby Sociální rehabilitace. Žádost ke stažení níže.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Hana Svobodová, DiS - vedoucí zařízení