Poradna Porta Tišnov


 • Tel.: 534 008 134, 731 453 275
 • poradna186/186tisnov.charita.cz
 
Ráboňova 116, Tišnov, 666 01 Vedoucí služby: Mgr. Eva Urbánková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Poradna PORTA Tišnov – odborné sociální poradenství

 

Posláním Poradny Porta Tišnov je poskytnout informace a podporu lidem, kteří se ocitli tížné život­ní situaci, nebo kterým tato situace bezprostředně hrozí, a neumějí nebo nemohou ji ře­šit vlastními silami, a prostřednictvím služby zvyšovat právní vědomí, samostatnost, znalosti a dovednosti uživatelů potřebné pro zlepšení či vyřešení jejich stávající situace.

  

Forma poskytování služby:

 • ambulantní forma služby, tj. uživatelé služby přicházejí do poradny v Tišnově

Provozní doba ambulantní formy služby: 

 • pondělí:    7:00 - 11:00   12:00-17:00
 • úterý:        7:30 - 12:30   na objednání
 • středa:      7:00 - 11:00   12:00-17:00
 • čtvrtek:     7:30 - 12:00    na objednání
 • terénní forma služby

Provozní doba terénní formy služby:

 • čtvrtek:     7:30 - 12:30
 •  je možné domluvit individuální termín za podmínky zajištění fungování ambulantní  služby                                         

Mimo provozní dobu dle předchozí domluvy.
Na pracovníky poradny se můžete obracet osobně, telefonicky, písemně (emailem i dopisem).

Okruh oprávněných osob - služba je poskytována:

 • obětem domácího násilí 
 • obětem trestné činnosti 
 • osobám bez přístřeší 
 • osoby se zdravotním postižením
 • osobám v krizi 
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách 
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
 • rodinám s dětmi 
 • seniorům

Služba je poskytována dospělým lidem starším 18ti let.

Uživatelé našich služeb jsou lidé, kteří si z důvodu svého sociálního znevýhodnění nemohou jinak zajistit řešení své nepříznivé sociální situace a případná jiná pomoc je pro ně nedostupná (např. sociální potřebnost, akutní krize, nedostatek informací, omezená nefungující zázemí a vztahy v rodině a nejbližší komunitě, neexistující či narušené sociální návyky, nedostatek finančních prostředků a neschopnost, či nemožnost tuto situaci změnit, závislost na systému sociálních dávek).

SLUŽBU NEPOSKYTUJEME:

 • osobám, které nespadají do výše uvedené cílové skupiny
 • osobám, které vyžadují službu, kterou nerealizujeme
 • nemáme-li dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
 • osobám, které nerespektují pravidla poskytování služby (nesouhlasí s povinnostmi uživatelů, nespolupracují atp.)
 • osobám, které vykazují známky fyzické či verbální agrese, a osobám, u nichž má pracovník podezření, že jsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek v takové míře, že to značně stěžuje vzájemnou komunikaci (jakmile však zmíněné projevy nežádoucího chování pominou, služba je poskytnuta)
 • bezpečně a kvalitně nemůžeme poskytnout službu těm, kteří komunikují jiným jazykem než je čeština či slovenština, a to z důvodu jazykové bariéry (resp. uživatelům hovořícím jiným jazykem můžeme službu poskytnout pouze tehdy, dostaví-li se s tlumočníkem)

Hlavní zásady služby: 

 • bezplatnost – služba je poskytována bezplatně
 • individuální podpora uživatele – individuálně přistupujeme ke každému uživateli, pomáháme mu naplnit jeho reálný osobní cíl, respektujeme jeho schopnosti, znalosti, možnosti a podmínky, služba vychází z potřeb a přání jednotlivce       
 • respektování důvěrnosti sdělení, diskrétnost – bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace s výjimkou zákonné oznamovací povinnosti;

další závazné zásady jsou formulovány Etickým kodexem pracovníků charity- kodex je základním dokumentem, z něhož vycházejí další pracovní zásady a metodické pokyny

 • podpora rozvoje nezávislosti na službě - služba uživatele aktivizuje, vede je k samostatnosti a převzetí zodpovědnosti za vlastní život - služba podporuje samostatnost a uplatňování vlastní vůle uživatele v maximální možné míře, podporuje aktivní způsob života, udržení smysluplnosti života, motivuje uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, ale posilují jejich soc. začleňování
 • rovnost přístupu – služba je určena pro všechny bez ohledu na rasu, pohlaví, politické nebo náboženské přesvědčení, handicap nebo sexuální orientaci (pracovníci respektují jedinečnost každého člověka); pracovníci přistupují k uživatelům služby s úctou, dodržují rovnoprávný přístup

Hlavní cíl služby:

 • usilujeme o to, aby uživatelé služby netrpěli neznalostí svých práv a povinností, aby­chom zvýšili jejich informovanost v sociální a právní oblasti, a posílením jejich vědomostí, znalostí a dovedností předcházeli či zmírňovali jejich sociální vyloučení.

Poskytované základní činnosti:

1.      Základní sociální poradenství

 • poskytnutí potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace:
 • informace směřující k řešení nepříznivé soc. situace prostřednictvím soc. služby
 • informace o návazných soc. službách a jiných formách pomoci
 • informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění soc. vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě
 • informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o svého rodinného příslušníka

2.      Odborné sociální poradenství

 • poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob
 • zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
 • služba zahrnuje tyto činnosti:

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb (např. orgány místní správy a samosprávy, psycholog, lékař, advokát, ostatní poskytovatelé sociálních služeb apod.) – telefonicky, písemně

sociálně terapeutické činnosti – poskytnutí poradenství v oblasti sociálních systémů (zejm. soc. zabezpečení, soc. dávky a soc. služby), v oblasti práva (např. majetkoprávní vztahy, exekuce, ochrana spotřebitele, lidská práva) a v oblasti vzdělávání

pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při jednání s úřady a institucemi, pomoc při obnovení nebo upevnění vztahů v rámci rodiny, pracoviště, obce apod.

Všechny základní činnosti jsou poskytovány bezplatně.

Co neposkytujeme:

 • neprovádíme výpočty daní, poplatků, důchodů, mezd, pojištění, dávek státní sociální podpory atp.
 • nezastupujeme u soudu, neprovádíme studium spisů a obsáhlých dokumentů
 • neradíme v komerčních záležitostech (např. půjčky, komerční pojištění, investice, daňová přiznání)
 • v rámci služby odborné sociální poradenství neposkytujeme ubytování, stravu ani finanční prostředky

KONTAKT:


Mgr. Eva Urbánková - vedoucí služby
adresa: Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
tel.: 534 008 134
mobil:   731 453 275
email:   poradna@tisnov.charita.cz
web:     http://www.tisnov.charita.cz

 

Dokumenty ke stažení:


stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby.docx

Fotografie:


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Eva Urbánková - vedoucí zařízení