Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov


 • Tel.: 739 389 132, 731 626 074
 
Ráboňova 116, Tišnov, 666 01 Vedoucí služby: Mgr. Lenka Sodomková, DiS. - vedoucí služby

Cílové skupiny: senioři, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: doprava klienta na úřad, k lékaři atd.

OD 1.1. 2019 DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM PODMÍNEK POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ A ODLEHČOVACÍ SLUŽBY, KTERÉ NEJSOU ZATÍM NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NÍŽE UVEDENY. AŽ DO DOBY KOPLETNÍ AKTUALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK SI PROSÍM PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY OVĚŘTE U VEDOUCÍ SLUŽBY Mgr. LENKY SODOMKOVÉ, DiS. :  mobil: 739 389 132 , 731 626 074                                                                                                   email: lenka.sodomkova@tisnov.charita.cz

Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov

Posláním Odlehčovací služby Oblastní charity Tišnov je poskytovat kvalifikovanou pomoc a podporu seniorům a osobám s chronickým onemocněním, o které běžně pečují v jejich přirozeném sociálním prostředí rodinní příslušníci, jež tuto péči nejsou v potřebné míře po určitou dobu schopni zajistit (např. v době nezbytného odpočinku, při pracovní vytíženosti, v době nemoci), ale usilují o to, aby jejich blízký nadále setrval v domácím prostředí.

Forma poskytování služby:

 • terénní, tzn. v domácnostech uživatelů služby

Služba je poskytována:

 • ve všední dny od 7:00 do 16:00.
 • Provozní dobu se však snažíme přizpůsobit požadavkům uživatele.

Okruh oprávněných osob - služba je poskytována:

 • osobám s chronickým onemocněním (starším 27 let) nebo seniorům (starším 65 let), kteří mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby; jedná se o osoby, které se nacházejí v péči rodiny či příbuzných, a ti z různých závažných důvodů nemohou v danou chvíli potřebnou péči poskytovat; služba je určena občanům města Tišnova a okolních obcích.

Odlehčovací služba se neposkytuje:

 • osobám, které nespadají do výše uvedené cílové skupiny
 • osobám vyžadujícím službu, kterou nerealizujeme
 • nemáme-li dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
 • osobám s neschopností součinnosti (tzn. zájemce není ochoten či schopen respektovat podmínky, za kterých se služba poskytuje) 

Hlavní zásady služby:

 • individuální přístup k uživateli – služba vychází z individuálních potřeb uživatelů         
 • dodržování práv uživatelů – služba usiluje o maximální naplňování práv uživatelů a jejich oprávněných zájmů, je poskytována s ohledem na lidská práva a základní svobody všech zúčastněných osob, zachovává jejich lidskou důstojnost 
 • respektování volby uživatele – služba zapojuje uživatele do spolurozhodování, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, klade důraz na jejich svobodnou volbu, akceptuje jejich názory a postoje 
 • zachování lidské důstojnosti uživatele – služba respektuje a chrání lidskou důstojnost každého uživatele
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatele – směřujeme k nezávislosti na službě, posilujeme sociální začleňování uživatelů, uživatele aktivizujeme a vedeme k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život 
 • podpora zachování přirozených sociálních vazeb uživatele a spolupráce s rodinou

Hlavní cíl služby:

 • cílem je aktivizovat uživatele za účelem udržení, eventuelně zlepšení jeho soběstačnosti a samostatnosti, za podpory rodiny umožnit uživateli zůstat co nejdéle v domácím prostředí, rodinným příslušníkům zabezpečit nezbytný čas k odpočinku a jiným důležitým aktivitám.

Poskytované základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 • sociálně terapeutické činnosti 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Poskytované fakultativní činnosti:

 • doprava klienta na úřad, k lékaři atd.

 

Ceník

Ceník OS platný od 1.3.2016.pdf

Součástí služby je také poskytování základního sociálního poradenství.


KONTAKT:

Mgr.Lenka Sodomková, DiS. – vedoucí služby
Hana Mácová – koordinátorka služby
adresa: Ráboňova 116 , 666 01 Tišnov
mobil: 739 389 132 , 731 626 074
email: lenka.sodomkova@tisnov.charita.cz
web: http://www.tisnov.charita.cz

 

Provozní doba střediska odlehčovací služby:

Provozní doba kanceláře odlehčovací služby, ul.Ráboňova 116, Tišnov


PO + ST        7:00 - 11:30, 12:30 - 15:30
PÁ                 7:30 - 11:00

V pondělí a ve středu je v kanceláři přítomný vedoucí pracovník/sociální pracovník. Ostatní dny využíváme pro práci v terénu a jednání s klienty v jejich domácnostech. Proto si plánované návštěvy mimo provozní dobu, prosím, domlouvejte předem telefonicky. V případě, že budeme v kanceláři přítomni, budeme se Vám rádi věnovat i mimo provozní dobu i bez předchozího objednání.

Provozní doba kanceláře odlehčovací služby, ul. Boční, Veverská Bítýška

PO                 16:00 - 17:00
ST                  6:30 - 8:00

V tyto dny je možné získat základní informace o poskytování Odlehčovací služby OCH Tišnov.

Každý první čtvrtek v měsíci 9:00 - 11:00, zajištěna přítomnost vedoucího/sociálního pracovníka.

Dokumenty ke stažení:

Fotogalerie:

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Lenka Sodomková, DiS. - vedoucí služby Hana Mácová - koordinátor