Oblastní charita Tišnov

Chráněné bydlení Skryje


  • Tel.: 534 008 340, 734 860 771
 
Skryje 19, Skryje, 594 55 Vedoucí služby: Hana Svobodová, DiS - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta Fakultativní služby:

 - doprava uživatele do zařízení, k lékaři, na poštu, na úřad apod.

V budově Chráněného bydlení se nachází také pracoviště Sociální rehabilitace Skryje: http://tisnov.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?s=socialni-rehabilitace-skryje#directory-detail 

 
V případě zájmu o obě sociální služby –tj.  Chráněné bydlení Skryje a Sociální rehabilitace Skryje je nutné žádosti podávat  zvlášť. Formuláře žádostí jsou ke stažení na stránkách  jednotlivých služeb v menu „Služby OCH Tišnov“. 

 

Okruh osob, kterým je sociální služba poskytována:

Osoby s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným

Věková kategorie uživatelů: od 18 let

Kategorie osob s mentálním postižením: osoby s lehkým mentálním postižením, osoby se středně těžkým mentálním postižením a osoby s těžkým mentálním postižením.


Osoby které nepřijímáme:

Vzhledem k personálnímu zajištění sociální služby Chráněné bydlení Skryje není v silách služby pokrýt péči o osoby s hlubokým mentálním postižením.
 

Základní (zákonem stanovené) zásady poskytované služby Chráněné bydlení Skryje (§ 2 ZSS)

  • Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§ 37 odst. o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.
  • Zachovává lidskou důstojnost
  • Vychází z individuálně určených potřeb osob
  • Působí na uživatele aktivně
  • Podporuje rozvoj samostatnosti
  • Motivuje uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
  • Posiluje jejich sociální začleňování
  • Sociální služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob

Další zásady poskytované služby:

• Demokratický přístup – uživatele zapojujeme do rozhodovacích procesů, podporujeme je při vyjadřování
                                      vlastních názorů a postojů a jejich prosazování

• Individuální přístup – uživatele podporujeme k vyjádření svých osobních cílů a v jejich naplňování. 
                       Respektujeme jeho jedinečnost, podporujeme jeho silné stránky, dovednosti a vlastní                   
            vůle. Úkony nejsou poskytovány plošně všem uživatelům, uživateli jsou poskytovány        
              pouze ty úkony, které potřebuje.

•  Partnerství – respektujeme uživatele služby jako rovnocenného partnera.

•  Flexibilita – reagujeme na podněty uživatelů služby, pracovníků, požadavků provozu zařízení.

• Odbornost – v zařízení pracujeme s odbornými postupy a metodami. Pracovníci jsou vzdělání a dodržují 
                       vnitřní předpisy.


Základní činnosti služby Chráněné bydlení:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
 
b) poskytnutí ubytování:
 1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
 2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
 2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
 3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
 
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností:
 1. pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
 4. podpora v oblasti partnerských vztahů,
 5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dospělých do školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách  podporujících sociální začleňování,
 
f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 
g) ) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
             2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
 
h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
                1. pomoc při úkonech osobní hygieny
                2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
                3. pomoc při použití WC
 

Fakultativní činnosti: 

• doprava uživatele do zařízení, k lékaři, na poštu, na úřad, na volnočasové aktivity  apod. 

      
Místo a doba poskytování služby:

Služba je poskytována v zařízení v obci Skryje, 15 km od města Tišnova. Služba je uživatelům poskytována nepřetržitě, celoročně.
Konzultační doba pro veřejnost je v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hod.


Kapacita zařízení:

Maximální kapacita služby je 11 uživatelů.
 
 

Cílem sociální služby Chráněné bydlení Skryje je podporovat a pomáhat uživatelům uspokojovat svoje bio-psycho-sociální a spirituální potřeby s ohledem na poskytované činnosti, tak aby mohli žít plnohodnotným a celistvým životem.

 

Fotografie:

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

 

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Hana Svobodová, DiS - vedoucí zařízení