Sociální rehabilitace

 

Posláním sociální služby Sociální rehabilitace Skryje je poskytnout

uživatelům prostor, čas a pomoc k nácviku činností spojených s každodenním životem s ohledem na poskytované činnosti tak, aby se naučili přebírat odpovědnost za svůj život a mohli se tak stát nezávislými lidmi.

 

Cílem sociální služby Sociální rehabilitace Skryje je rozšiřovat a zlepšovat dovednosti uživatelů v oblastech pracovního uplatnění, samostatného bydlení, využití volného času a dalšího vzdělávaní, tak aby byl podpořen přirozený rozvoj jedince v dospělém věku.

 

Forma poskytování služby:

Sociální rehabilitace ambulantní (dále jen SR) nabízí specifické činnosti směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob s mentálním postižením, nebo v kombinaci s tělesným postižením.

Časové vymezení služby:

Provozní doba:  

Pondělí – Pátek 7 – 17 hod.
Nepravidelně o víkendech a svátcích.

Okruh osob, kterým je služba poskytována:

Okruh osob, kterým službu poskytujeme, jsou osoby s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným.
Věková kategorie uživatelů: od 18 let.

Uživatelé naší služby jsou osoby, které dosáhly 18 let věku, a které mají sníženou soběstačnost z důvodu výše uvedeného, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Hlavní zásady služby:

·         Demokratický přístup – uživatele zapojujeme do rozhodovacích procesů, podporujeme je při vyjadřování vlastních názorů a postojů.

·         Individuální přístup – uživatele podporujeme k vyjádření svých osobních cílů a v jejich naplňování.

·         Respektujeme jeho jedinečnost, podporujeme jeho silné stránky, dovednosti a vlastní vůle.

·         Partnerství – respektujeme uživatele služby jako rovnocenného partnera.

·         Flexibilita – reagujeme na podněty uživatelů služby, pracovníků, požadavků provozu zařízení. 

·         Odbornost – v zařízení pracujeme s odbornými postupy a metodami. Pracovníci jsou vzdělání a dodržují vnitřní předpisy.

 

Poskytované základní činnosti

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:   

                                                                                                                                                   
1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování, 
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:                                                                                                 

1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
3. nácvik chování v různých společenských situacích,
4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
  2. informační servis a zprostředkovávání služeb,

 

Služba Sociální rehabilitace ambulantní je službou sociální prevence, tedy je poskytována bez úhrady v souladu s § 70 zákona 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Upozornění: pro žádost do služby Sociální rehabilitace není možné využít formulář „Žádosti“ do jiné služby – např. Chráněného bydlení, ale je potřeba zaslat platnou Žádost o poskytování sociální služby Sociální rehabilitace. Žádost ke stažení níže.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Bc. Věra Dvořáková         

Adresa:           Skryje 19, 594 55  Dolní Loučky

Tel.:                 534 008 340

Mob.:               734 860 771, 734 860 797

E-mail:             vedouci.skryje@tisnov.charita.cz; bydleni.skryje@tisnov.charita.cz

Web:                www.tisnov.charita.cz