Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov

Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov je spolufinancována Jihomoravským krajem.“logo jmk

 

Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov je realizována za finanční podpory města Tišnova.“logo Tišnov

 

 

 
Posláním Odlehčovací služby Oblastní charity Tišnov je poskytovat kvalifikovanou pomoc a podporu seniorům a osobám s chronickým onemocněním, o které běžně pečují v jejich přirozeném sociálním prostředí rodinní příslušníci, jež tuto péči nejsou v potřebné míře po určitou dobu schopni zajistit (např. v době nezbytného odpočinku, při pracovní vytíženosti, v době nemoci), ale usilují o to, aby jejich blízký nadále setrval v domácím prostředí.
 

Forma poskytování služby:

 • terénní, tzn. v domácnostech uživatelů služby

Služba je poskytována:

 • ve všední dny od 7:00 do 16:00

Okruh oprávněných osob - služba je poskytována:

 • seniorům
 • osobám se zdravotním postižením
 • osobám s chronickým onemocněním

Služba je poskytována osobám nad 18 let.

 • Jedná se o osoby, které se nacházejí v péči rodiny či příbuzných, a ti z různých závažných důvodů nemohou v danou chvíli potřebnou péči poskytovat; služba je určena občanům ORP Tišnov a částečně ORP Kuřim (dle seznamů obcí přiložených níže).

Odlehčovací služba se neposkytuje:

 • osobám, které nespadají do výše uvedené cílové skupiny
 • osobám vyžadujícím službu, kterou nerealizujeme
 • nemáme-li dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
 • osobám s neschopností součinnosti (tzn. zájemce není ochoten či schopen respektovat podmínky, za kterých se služba poskytuje) 

Hlavní zásady služby:

 • individuální přístup k uživateli – služba vychází z individuálních potřeb uživatelů         
 • dodržování práv uživatelů – služba usiluje o maximální naplňování práv uživatelů a jejich oprávněných zájmů, je poskytována s ohledem na lidská práva a základní svobody všech zúčastněných osob, zachovává jejich lidskou důstojnost 
 • respektování volby uživatele – služba zapojuje uživatele do spolurozhodování, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, klade důraz na jejich svobodnou volbu, akceptuje jejich názory a postoje 
 • zachování lidské důstojnosti uživatele – služba respektuje a chrání lidskou důstojnost každého uživatele
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatele – směřujeme k nezávislosti na službě, posilujeme sociální začleňování uživatelů, uživatele aktivizujeme a vedeme k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život 
 • podpora zachování přirozených sociálních vazeb uživatele a spolupráce s rodinou

Hlavní cíl služby:

 • cílem je aktivizovat uživatele za účelem udržení, eventuelně zlepšení jeho soběstačnosti a samostatnosti, za podpory rodiny umožnit uživateli zůstat co nejdéle v domácím prostředí, rodinným příslušníkům zabezpečit nezbytný čas k odpočinku a jiným důležitým aktivitám.

Poskytované základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 • sociálně terapeutické činnosti 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Ceník

2019_01_01 Ceník od 1.1.2019.pdf

Součástí služby je také poskytování základního sociálního poradenství.


KONTAKT:

Mgr.Lenka Sodomková, DiS. – vedoucí služby
email: lenka.sodomkova@tisnov.charita.cz
tel: 739 389 132

Bc. Jana Pustinová - sociální pracovník
email: jana.pustinova@tisnov.charita.cz
tel: 730 571 329

Hana Mácová - koordinátorka služby
email: hana.macova@tisnov.charita.cz
tel: 731 626 074

Ráboňova 116                                                                                                                                                    66601 Tišnov                                                                                                                                  www.tisnov.charita.cz

 

Provozní doba střediska odlehčovací služby:

Provozní doba kanceláře odlehčovací služby, ul.Ráboňova 116, Tišnov


PO + ST        7:00 - 11:30, 12:30 - 15:30

V pondělí a ve středu je v kanceláři přítomný vedoucí pracovník/sociální pracovník. Ostatní dny využíváme pro práci v terénu a jednání s klienty v jejich domácnostech. Proto si plánované návštěvy mimo provozní dobu, prosím, domlouvejte předem telefonicky. V případě, že budeme v kanceláři přítomni, budeme se Vám rádi věnovat i mimo provozní dobu i bez předchozího objednání.

Provozní doba kanceláře odlehčovací služby, ul. Boční, Veverská Bítýška

PO                 16:00 - 17:00
ST                  6:30 - 8:00

V tyto dny je možné získat základní informace o poskytování Odlehčovací služby OCH Tišnov.

Každý první čtvrtek v měsíci 9:00 - 11:00, zajištěna přítomnost vedoucího/sociálního pracovníka.

Dokumenty ke stažení: