Chráněné bydlení Skryje

 

 

Posláním Chráněného bydlení Skryje je prostřednictvím vhodně vytvořených podmínek, které odpovídají požadavkům domácího prostředí,  pomoci svým uživatelům zvládat základní činnosti v péči o sebe a domácnost a podporovat je v navazování nových a v upevňování stávajících kontaktů.

 

Okruh osob, kterým je sociální služba poskytována:

Osoby s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným

Věková kategorie uživatelů: od 18 let

Kategorie osob s mentálním postižením: osoby s lehkým mentálním postižením, osoby se středně těžkým mentálním postižením a osoby s těžkým mentálním postižením.


Osoby které nepřijímáme:

Vzhledem k personálnímu zajištění sociální služby Chráněné bydlení Skryje není v silách služby pokrýt péči o osoby s hlubokým mentálním postižením.
 

Základní (zákonem stanovené) zásady poskytované služby Chráněné bydlení Skryje (§ 2 ZSS)

 • Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§ 37 odst. o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.
 • Zachovává lidskou důstojnost
 • Vychází z individuálně určených potřeb osob
 • Působí na uživatele aktivně
 • Podporuje rozvoj samostatnosti
 • Motivuje uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 • Posiluje jejich sociální začleňování
 • Sociální služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob

Další zásady poskytované služby:

• Demokratický přístup – uživatele zapojujeme do rozhodovacích procesů, podporujeme je při vyjadřování
                                      vlastních názorů a postojů a jejich prosazování

• Individuální přístup – uživatele podporujeme k vyjádření svých osobních cílů a v jejich naplňování. 
                       Respektujeme jeho jedinečnost, podporujeme jeho silné stránky, dovednosti a vlastní                   
            vůle. Úkony nejsou poskytovány plošně všem uživatelům, uživateli jsou poskytovány        
              pouze ty úkony, které potřebuje.

•  Partnerství – respektujeme uživatele služby jako rovnocenného partnera.

•  Flexibilita – reagujeme na podněty uživatelů služby, pracovníků, požadavků provozu zařízení.

• Odbornost – v zařízení pracujeme s odbornými postupy a metodami. Pracovníci jsou vzdělání a dodržují 
                       vnitřní předpisy.


Podle Vašich potřeb Vám můžeme zajistit dohled nebo dopomoc v těchto oblastech:

Osobní hygiena

 • připomeneme čas vhodný pro hygienu
 • zajistíme dohled
 • zajistíme dopomoc při hygieně

Péče o vlastní osobu

 • pomůžeme např. při oblékání, svlékání, obouvání, líčení
 • pomůžeme při zhodnocení vhodného oblečení vzhledem k příležitosti/počasí

Zajištění stravování

 • podpora při zhodnocení jaké potraviny je potřeba nakoupit
 • dohled nebo dopomoc při nákup potravin
 • dohled nebo dopomoc při přípravě nápojů
 • dohled nebo dopomoc při přípravě studených i teplých jídel
 • dohled nebo dopomoc při servírování na talíř
 • dohled nebo dopomoc při podávání jídla, pití

Péče o domácnost - dohled nebo dopomoc při:

 • úklidu a údržbě pokoje
 • úklidu a údržbě koupelny a WC
 • ukládání věcí
 • vyhodnocení jaké čisticí prostředky jsou potřeba
 • nákupu čisticích prostředků
 • setření prachu, údržbě podlah
 • stlaní, převlékání lůžkovin
 • třídění, praní, sušení, žehlení a ukládání prádla
 • zajištění a obsluhy radiátorů, větrání,…
 • nakládání s odpady – třídění, odnášení odpadků...
 • umytí nádobí, využití myčky
 • údržbě lednice
 • úklidu společných prostor

Společenský kontakt – podpora při: 

 • seznamování/kontaktu s původní komunitou
 • telefonickém/elektronickém/písemném kontaktu
 • orientaci v pravidlech společenského kontaktu
 • komunikaci (rozvoj schopnosti komunikace – slovní zásoba, vyjadřování úměrně věku, nácvik alternativní komunikace)
 • zjišťování informací
 • orientaci v čase, v místě
 • návštěvě obchodu/banky/pošty/úřadů/restaurace/kina/apod.

Seberealizace – podpora při: 

 • získávání a udržování získaných znalostí a dovedností
 • podpora při vlastním rozhodování o vlastním uplatnění jak v oblasti zaměstnání tak v oblasti trávení volného času
 • hledání informací jak uplatnění najít (znalost možností)
 • plánování realizace vlastního uplatnění (zaměstnání/koníčky/duchovní život)
 • aktivitách (v případě potřeby fyzická přítomnost pracovníka)

Zdraví – podpora při:

 • ošetření drobných poranění
 • rozhodování ohledně návštěvy lékaře – umět vyhodnotit signály nemoci/ohrožení
 • zajišťování preventivního a léčebného režimu
 • znalost potravin které prospívají/škodí

Obstarávání  oprávněných zájmů a osobních záležitostí – podpora při:

 • hospodaření s finančními prostředky
 • osvojení dovednosti rozvržení příjmu tak, aby byly pokryty všechny nutné platby
 • jednání s institucemi
 • uplatňování nároků na dávky (invalidní důchody, příspěvky na péči), průkazy ZTP apod.
 • obstarávání dokladů (informace, jednání na úřadech,...)
 • účasti na veřejném životě (zastupitelstva, volby,…)
 • obhajování v oblasti lidských práv
 • zajišťování platných dokladů
 • uplatnění práva volit
 

Fakultativní činnosti: 

• doprava uživatele do zařízení, k lékaři, na poštu, na úřad, na volnočasové aktivity  apod. 

      
Místo a doba poskytování služby:

Služba je poskytována v zařízení v obci Skryje, 15 km od města Tišnova. Služba je uživatelům poskytována nepřetržitě, celoročně.
Konzultační doba pro veřejnost je v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hod.


Kapacita zařízení:

Maximální kapacita služby je 11 uživatelů.
 
 

Cílem sociální služby Chráněné bydlení Skryje je podporovat a pomáhat uživatelům uspokojovat svoje bio-psycho-sociální a spirituální potřeby s ohledem na poskytované činnosti, tak aby mohli žít plnohodnotným a celistvým životem.

 

Fotografie:

Skryje

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

 

 

KONTAKT:

Telefon: 534 008 340
Mobil:  734 860 797, 734 860 771
Email:  hana.svobodova@tisnov.charita.cz 

Web:  www.tisnov.charita.cz

Adresa zařízení:
Chráněné bydlení Skryje
Skryje 19, 594 55 Dolní Loučky