Od července bude možné žádat o náhradní výživné
14. června 2021 Články o akcích

Od července bude možné žádat o náhradní výživné

Od 1. 7. 2021 se uleví rodičům dětí, jejichž druhý rodič řádně neplní svou vyživovací povinnost. Zavádí se totiž nová sociální dávka, náhradní výživné, určená k podpoře nezaopatřených dětí, kdy rodič nehradí výživné vůbec nebo ho hradí jen částečně. Podmínkou pro přiznání této dávky je stanovení výživného soudem a zároveň jeho vymáhání prostřednictvím exekutora nebo soudu.

V charitní Poradně Porta se v rámci sociálně právního poradenství zabýváme mimo jiné i pomocí s vymáháním dlužného výživného. 

Žádost o náhradní výživné se podává na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce dle trvalého pobytu oprávněné osoby (dítěte), a to na předepsaném tiskopise dostupném na pobočkách Úřadu práce či na webových stránkách Úřadu práce včetně povinných příloh a dalších nezbytných dokladů. V případě více dětí, u kterých soud rozhodl o výživném, je nutné podat žádost včetně dalších dokumentů na každé dítě zvlášť. Není možné podat společnou žádost na všechny děti mající nárok na výživné. Úřad práce o přiznání nároku na náhradní výživné rozhoduje do 1 měsíce ode dne, kdy měl k dispozici všechny potřebné a řádně vyplněné dokumenty.

Náhradní výživné se vyplácí měsíčně. Výše náhradního výživného se vypočítává jako rozdíl mezi výší výživného stanoveného v rozsudku o výživném a výší výživného uhrazeného povinným rodičem v příslušném měsíci, nejvýše však může činit 3.000 Kč za 1 dítě. Výše náhradního výživného se stanovuje na období 4 kalendářních měsíců, za které se následně vyplácí. Při určení konkrétní částky se vychází z měsíčního průměru částek stanovených za 4 kalendářní měsíce předcházející 4 měsícům, za které se nárok prokazuje a uplatňuje.

Náhradní výživné se vyplácí 4 měsíce následující po měsíci, v němž došlo ke splnění podmínek nároku na dávku. Aby nárok na výplatu náhradního výživného po 4 měsících nezanikl a bylo pokračováno ve výplatě dávky v dalším období, musí oprávněná osoba prokázat výši uhrazeného výživného. Pokud by tuto povinnost nesplnila, nárok na náhradní výživné zaniká. Není vyloučeno, aby nárok na náhradní výživné vznikl znovu. Nejpozději však zaniká po 24 výplatách náhradního výživného. K výplatě dochází na základě volby žadatele, a to na účet oprávněné osoby či jejího zákonného zástupce, případně poštovním poukazem.

V případě dotazů se na Poradnu Porta neváhejte obrátit osobně či telefonicky (731 453 275) či prostřednictvím e-mailu (poradna@tisnov.charita.cz) obrátit. Služba je poskytována bezplatně.

Mgr. František Halml, Poradna Porta

Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je spolufinancováno Jihomoravským krajem.
Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je realizováno za finanční podpory města Tišnova.
Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je spolufinancováno z prostředků EU.

logotyp_jihomoravsky_181214-183313_ako logotyp_mestotisnov_barva_pozitiv_rgbLogo OPZ Poradna Klub (1)