Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2023

 • Oblastní charita Tišnov

  • Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace Skryje - finanční prostředky podpoří chráněné bydlení, které poskytuje domov až 11 klientům s lehkým mentálním postižením. Snaží se prostřednictvím vhodně vytvořených podmínek domácího prostředí pomoci svým uživatelům zvládat základní činnosti v péči o sebe a domácnost (osobní hygiena, příprava jídla, nákupy, úklid pokoje a společných prostor apod.), podporovat jejich samostatnost a motivovat je k novým činnostem. V chráněném bydlení zároveň probíhá i služba Sociální rehabilitace, která rozšiřuje a zlepšuje dovednosti uživatelů.

   50 000 Kč
  • Prostředky podpoří terénní služby - Pečovatelskou, Odlehčovací a službu Domácí zdravotní péče. Služby domácí péče pomáhají seniorům, osobám se zdravotním znevýhodněním, osobám s chronickým onemocněním a rodinám s dětmi, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc při zvládání běžných denních úkonů (péče o vlastní osobu nebo pomoc při zajišťování chodu domácnosti – pomoc při osobní hygieně, přípravě či podávání jídla, dovoz obědů, obstarávání domácnosti apod.) nebo potřebují zajistit odbornou zdravotní péči.

   100 000 Kč
  • Domácí hospic Porta Vitae - prostředky sbírky pomohou zajistit financování  osobních i provozních nákladů, spojených s komplexní péčí  o nevyléčitelně nemocné umírající pacienty a jejich pečující rodiny.

   350 000 Kč
  • Podpora Poradny Porta - finanční podpora  poskytování odborného sociálního a právního poradenství lidem, kteří nezvládnou řešit svou obtížnou situaci vlastními silami. Jedná se o službu, která je v našem regionu ojedinělá a zájem o ni se ze strany uživatelů stále zvyšuje. Poradna se zabývá také dluhovou problematikou a je akreditovaným pracovištěm s právem podávat návrh na povolení oddlužení.

   80 000 Kč
  • Charitní záchranná síť -  prostředky podpoří službu pomáhající lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života. Pomáháme lidem v akutní nouzi a snažíme se o jejich  nasměrování na další formy návazné pomoci.

   100 000 Kč
  • Fond individuální pomoci - částka bude rozdělována dle individuálních případů žádostí o pomoc pro osoby a rodiny v akutní nouzi.

   25 000 Kč
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas - prostředky sbírky využijeme na podporu dětí a dospívajících, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Klub Čas poskytuje  dětem a mladým lidem bezpečný prostor, preventivní aktivity i poradenství v obtížných životních situacích, které mohou zažívat v rodině, ve škole nebo v práci, ve vztazích a ve společnosti obecně.  Službu se snažíme rozšiřovat o mimoklubové aktivity.

   20 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum - finanční prostředky využijeme pro práci s dobrovolníky, kteří se podílejí na realizaci projektů Charity, volnočasových aktivitách v některých službách OCH Ti nebo pomáhají s přípravou a realizací veřejných akcí.

   30 000 Kč
  • Zázemí pro služby - v souvislosti s rozvojem služeb (hlavně terénních) je nezbytné pokračovat v úpravě prostor, budování zázemí a jeho vybavení.

   130 000 Kč