Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2021

 • Oblastní charita Tišnov

  • Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace Skryje - podpora lidí s mentálním postižením v kombinaci s postižením fyzickým. Cílem je poskytnout pomoc lidem, kteří svoji situaci nemohou řešit sami, podporu při jejich seberealizaci a rozvoje schopností. Např. pořízení vybavení, zvyšování kvality služeb, popřípadě osobní náklady.

   50 000 Kč
  • Terénní služby - Pečovatelská služba a služba Domácí zdravotní péče - cílem je podpora rozvoje terénních služeb. Z důvodu rozšíření Pečovatelské služby o dva úvazky bude nutné pro nové pracovníky zajistit služební automobil. Vybavení vozového parku je nezbytné pro dobré fungování těchto služeb. Dále bude částka použita na úhradu nutných mzdových nákladů. Naším cílem je poskytnutí péče většímu počtu klientů a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

   150 000 Kč
  • Domácí hospic Porta Vitae - zajištění personálního a materiálního vybavení pro péči o nevyléčitelně nemocné umírající pacienty a jejich pečující rodiny.

   350 000 Kč
  • Poradna Porta - odborné sociální poradenství - podpora kvalitního poskytování odborného poradenství. Jedná se o službu, která je v našem regionu ojedinělá a zájem o tuto službu se ze strany uživatelů se stále zvyšuje. Poradna je zároveň akreditovaným pracovištěm s právem podávat návrh na povolení oddlužení.

   80 000 Kč
  • Charitní záchranná síť -  pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

   110 000 Kč
  • Humanitární pomoc - humanitární pomoc u nás i v zahraničí.

   40 000 Kč
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas - podpora dětí a dospívajících, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Snahou je poskytnout zázemí  klientům v rámci nízkoprahového zařízení a zároveň jim pomáhat najít své místo ve společnosti. Službu se snažíme rozšiřovat o mimoklubové aktivity.

   20 000 Kč
  • Odlehčovací služba - snahou je zajistit další rozvoj služby a  zajištění  požadované péče klientům.

   10 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum - finanční prostředky budou využity pro práci s dobrovolníky, kteří se podílejí na realizaci projektů Charity.

   30 000 Kč
  • Fond individuální pomoci - částka bude rozdělována dle individuálních případů žádostí o pomoc pro osoby a rodiny v akutní nouzi.

   25 000 Kč
  • Zázemí pro služby - v souvislosti s rozvojem služeb (hlavně terénních) je nezbytné pokračovat v dalším rozšiřování prostor, budování zázemí a jeho vybavení. Aktuálně je třeba řešit zázemí pro multidisplinární tým Domácího hospice Porta Vitae a prostory pro uložení zdravotnického materiálu.

   135 000 Kč