Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2020

 • Oblastní charita Tišnov

  • Pečovatelská služba-podpora terénní formy služby formou rozvoje a případného rozšíření služby tak, abychom mohli poskytnout péči většímu počtu klientů a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

   50 000 Kč
  • Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace Skryje - podpora lidí s mentálním postižením v kombinaci s postižením fyzickým. Cílem je poskytnout pomoc lidem, kteří svoji situaci nemohou řešit sami, podpořit je při jejich seberealizaci a rozvoji  individuálních schopností. Prostředky využijeme zejména na pořízení vybavení chráněného bydlení a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

   50 000 Kč
  • Charitní ošetřovatelská služba - podpora charitní ošetřovatelské služby, poskytující zdravotní péči v domácím prostředí, dofinancování osobních a provozních nákladů.

   100 000 Kč
  • Domácí hospicová péče - podpora a rozvoj domácí hospicové péče,. zajištění personálního a materiálního vybavení pro péči o umírající pacienty a pečující rodiny.

   250 000 Kč
  • Poradna PORTA - odborné sociální poradenství - podpora služby odborného sociálního a právního poradenství, která je v našem regionu ojedinělá a zájem o tuto službu i počet klientů se  stále zvyšuje.

   80 000 Kč
  • Charitní záchranná síť - personální a materiální vybavení služby, která se zaměřuje na pomoc lidem v nouzi, kteří propadají sítem státní sociální pomoci .

   20 000 Kč
  • Humanitární pomoc - podpora vybraných humanitárních projektů u nás i v zahraničí.

   40 000 Kč
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  Klub Čas - podpora dětí a dospívajících, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostředky využijeme na rozvoj zejména mimoklubových aktivit, popřípadě na hrazení provozních nákladů služby.

   20 000 Kč
  • Odlehčovací služba - prostředky na další rozvoj  služby tak, abychom mohli  pokrýt poptávku klientů po této službě.

   40 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum - prostředky budou využity pro práci s dobrovolníky, kteří se podílejí na  realizaci projektů  Oblastní charity Tišnov.

   90 000 Kč
  • Budování zázemí služeb Oblastní charity Tišnov - v souvislosti s plánovaným rozvojem pečovatelské služby a služby domácí hospicové péče je nezbytné zajistit pro tyto služby odpovídající prostory, zázemí a  vybavení (projekt na rekonstrukci podkroví Tyršova).

   135 000 Kč
  • Fond individuální sociální pomoci - částka bude využita na individuální žádosti o pomoc.

   25 000 Kč