Adresář

Poradna Porta Tišnov

Tel.: 534 008 134, 731 453 275
Ráboňova 116, Tišnov, 666 01
Vedoucí služby: Mgr. Eva Urbánková - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti, rodiče na rodičovské dovolené, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Poradna PORTA Tišnov – odborné sociální a dluhové poradenství

KONTAKT:
Mgr. Eva Urbánková - vedoucí služby
Mobil:   731 453 275
email:   poradna@tisnov.charita.cz

Posláním Poradny Porta Tišnov je poskytnout informace a podporu lidem, kteří se ocitli v tíživé život­ní situaci, nebo kterým tato situace bezprostředně hrozí, a neumějí nebo nemohou ji ře­šit vlastními silami. Zároveň se snaží prostřednictvím služby zvyšovat právní vědomí, samostatnost, znalosti a dovednosti uživatelů potřebné pro zlepšení či vyřešení jejich stávající situace.

Uživatelé našich služeb jsou lidé, kteří si z důvodu svého sociálního znevýhodnění nemohou jinak zajistit řešení své nepříznivé sociální situace a případná jiná pomoc je pro ně nedostupná (např. sociální potřebnost, akutní krize, nedostatek informací, omezená nefungující zázemí a vztahy v rodině a nejbližší komunitě, neexistující či narušené sociální návyky, nedostatek finančních prostředků a neschopnost, či nemožnost tuto situaci změnit, závislost na systému sociálních dávek).

Poradna PORTA je zároveň akreditovaným pracovištěm s právem podávat k soudu návrhy na oddlužení.

Hlavní cíl služby:

usilujeme o to, aby uživatelé služby netrpěli neznalostí svých práv a povinností, aby­chom zvýšili jejich informovanost v sociální a právní oblasti, a posílením jejich vědomostí, znalostí a dovedností předcházeli či zmírňovali jejich sociální vyloučení.

Služba je poskytována dospělým lidem starším 18ti let.

  Forma poskytování služby:

 • ambulantní forma služby, tj. uživatelé služby přicházejí do Poradny Porta v Tišnově

Provozní doba ambulantní formy služby: 

pondělí:    7:00 - 11:00   12:00-17:00
úterý:        na objednání (7:00 - 11:00, 12:00 - 16:00)
středa:      7:00 - 11:00   12:00-17:00
čtvrtek:      na objednání (7:00 - 11:00, 12:00 - 16:00)
pátek:        na objednání (7:30 - 11:00)

 • terénní forma služby

Provozní doba terénní formy služby:
středa:     9:00 - 11:00
Je možné domluvit individuální termín kdykoliv v provozní době Poradny (za podmínky zajištění fungování ambulantní  služby).                                         

Mimo provozní dobu dle předchozí domluvy. 

Na pracovníky poradny se můžete obracet osobně, telefonicky, písemně (emailem i dopisem).

Okruh oprávněných osob - služba je poskytována:

 • obětem domácího násilí 
 • obětem trestné činnosti 
 • osobám bez přístřeší 
 • osoby se zdravotním postižením
 • osobám v krizi 
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách 
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
 • rodinám s dětmi 
 • seniorům

SLUŽBU NEPOSKYTUJEME:

 • osobám, které nespadají do výše uvedené cílové skupiny
 • osobám, které vyžadují službu, kterou nerealizujeme
 • nemáme-li dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
 • osobám, které nerespektují pravidla poskytování služby (nesouhlasí s povinnostmi uživatelů, nespolupracují atp.)
 • osobám, které vykazují známky fyzické či verbální agrese, a osobám, u nichž má pracovník podezření, že jsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek v takové míře, že to značně stěžuje vzájemnou komunikaci (jakmile však zmíněné projevy nežádoucího chování pominou, služba je poskytnuta)
 • bezpečně a kvalitně nemůžeme poskytnout službu těm, kteří komunikují jiným jazykem než je čeština či slovenština, a to z důvodu jazykové bariéry (resp. uživatelům hovořícím jiným jazykem můžeme službu poskytnout pouze tehdy, dostaví-li se s tlumočníkem)

Hlavní zásady služby: 

 • bezplatnost – služba je poskytována bezplatně
 • individuální podpora uživatele – individuálně přistupujeme ke každému uživateli, pomáháme mu naplnit jeho reálný osobní cíl, respektujeme jeho schopnosti, znalosti, možnosti a podmínky, služba vychází z potřeb a přání jednotlivce       
 • respektování důvěrnosti sdělení, diskrétnost – bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace s výjimkou zákonné oznamovací povinnosti;
 • podpora rozvoje nezávislosti na službě - služba uživatele aktivizuje, vede je k samostatnosti a převzetí zodpovědnosti za vlastní život - služba podporuje samostatnost a uplatňování vlastní vůle uživatele v maximální možné míře, podporuje aktivní způsob života, udržení smysluplnosti života, motivuje uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, ale posilují jejich soc. začleňování
 • rovnost přístupu – služba je určena pro všechny bez ohledu na rasu, pohlaví, politické nebo náboženské přesvědčení, handicap nebo sexuální orientaci (pracovníci respektují jedinečnost každého člověka); pracovníci přistupují k uživatelům služby s úctou, dodržují rovnoprávný přístup

Další závazné zásady jsou formulovány Etickým kodexem pracovníků charity- kodex je základním dokumentem, z něhož vycházejí další pracovní zásady a metodické pokyny

Poskytované základní činnosti:

1.      Základní sociální poradenství

 • poskytnutí potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace:
 • informace směřující k řešení nepříznivé soc. situace prostřednictvím soc. služby
 • informace o návazných soc. službách a jiných formách pomoci
 • informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění soc. vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě
 • informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o svého rodinného příslušníka

2.      Odborné sociální poradenství

 • poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob
 • zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
 • služba zahrnuje tyto činnosti:

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb (např. orgány místní správy a samosprávy, psycholog, lékař, advokát, ostatní poskytovatelé sociálních služeb apod.) – telefonicky, písemně

sociálně terapeutické činnosti – poskytnutí poradenství v oblasti sociálních systémů (zejm. soc. zabezpečení, soc. dávky a soc. služby), v oblasti práva (např. majetkoprávní vztahy, exekuce, ochrana spotřebitele, lidská práva) a v oblasti vzdělávání

pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při jednání s úřady a institucemi, pomoc při obnovení nebo upevnění vztahů v rámci rodiny, pracoviště, obce apod.

Všechny základní činnosti jsou poskytovány bezplatně.

Co neposkytujeme:

 • neprovádíme výpočty daní, poplatků, důchodů, mezd, pojištění, dávek státní sociální podpory atp.
 • nezastupujeme u soudu, neprovádíme studium spisů a obsáhlých dokumentů
 • neradíme v komerčních záležitostech (např. půjčky, komerční pojištění, investice, daňová přiznání)
 • v rámci služby odborné sociální poradenství neposkytujeme ubytování, stravu ani finanční prostředky

KONTAKT:


Mgr. Eva Urbánková - vedoucí služby
adresa: Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
tel.: 534 008 134
mobil:   731 453 275
email:   poradna@tisnov.charita.cz
web:     http://www.tisnov.charita.cz

 

Dokumenty ke stažení:

Informace pro zájemce o službu a pro klienty Poradny Porta .pdf

Poučení o možnosti podat na službu stížnost.pdf

Službu podporují:

„Poradna PORTA odborné sociální poradenství je spolufinancována Jihomoravským krajem.“  
„Poradna PORTA odborné sociální poradenství je realizována za finanční podpory města Tišnova.“  

logo TišnovLogotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

Poradna PORTA - odborné sociální poradenství je spolufinancováno Evropskou unií v rámci projektu "Rozšířeníslužeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a odborného sociálního poradenství"

Logo OPZ barevné (9) (2)     EU Klub+Poradna-page-001

Seznam lidí