Oblastní charita Tišnov

Oblastní charita Tišnov slaví 10 let

Tišnovská oblastní charita vznikla v roce 2007. Svou působností pokrývá oblast tišnovského děkanství, je organizační složkou Diecézní charity Brno. U příležitosti jejího desátého výročí jsme požádali její ředitelku Ing. Marcelu Dvořákovou o rozhovor.

Prozraďte nám, jaké byly začátky, od kdy přesně působí Charita v Tišnově, kdo stál u zrodu.

„Tišnovská oblastí charita byla oficiálně zřízena na základě rozhodnutí  Diecézní charity Brno od 1. 1. 2007, já jsem sem přišla  od 1. 6. 2007 a byla jsem jejím úplně prvním zaměstnancem.  Začátek byl docela dramatický. Jen tři měsíce jsem po Tišnově sháněla první kancelář pro Charitu. Žádost vyslyšely nakonec  České dráhy a my od září začali v rohovém domě na Janáčkově ulici. Během podzimu tohoto roku přibyli dva další zaměstnanci (Tomáš Kříž a Mgr. Mirka Vyplašilová) a první pečovatelkou – terénní pracovnicí – byla paní  Jana Karlová. 

Jak pokračovala vaše činnost a úsilí dál?

„ Původní moje vize, se kterou jsem šla do výběrového řízení na post ředitelky, byla zřízení  denního stacionáře  a aktivizace seniorů, kteří se o sebe již  nedokážou  v domácnosti postarat, nevyšla! Nemovitost, ve které jsem chtěla tuto činnost  zahájit, nám  nebyla pronajata.  Začali jsme se tedy  rozhlížet , co jiného by  tato lokalita potřebovala. V roce 2007 na zakládání charitních aktivit  nebyly jednoduché podmínky.  Ostatní Oblastní charity vznikaly hned po revoluci v roce 1990 a jejich začáteční činnost byla založena hlavně na dobrovolnících a nadšencích, kteří v nich, ve valné míře, působili.  Ve svých oblastech  začínaly činnost hlavně řešením běžné potřebnosti   (např.  šatník, kompenzační pomůcky apod.), postupně potom přecházely na sociální služby. Náš vznik již svazovaly požadavky Zákona o sociálních službách, které byly velice náročné.  Zákon určoval přesné vysokoškolské vzdělání sociálních pracovníků i další pracovníci museli splňovat specifické vzdělání pro práci v jednotlivých službách. Paragrafy zákona byly přísné, na kvalitu služeb a její činnost a dodržování pravidel, včetně financování, dohlíží poměrně časté kontroly.  Podmínky zákona a změna financování svazovaly Oblastní charitě Tišnov ruce a nedovolovaly zamýšlený rozvoj a založení všech potřebných sociálních služeb. Nemohli jsme již reagovat v plné míře na potřebnost v okolí. Svazovaly nás předpisy i finance. Služby musely být registrované na Jihomoravském kraji a veškerá činnost se stala limitovanou“.

Nabízí se otázka, proč v Tišnově nevznikla Charita už dříve?

„Tuto otázku si pokládám sama dodnes. Nevím, proč vznikla Charita v Tišnově až po 15 letech od možnosti vzniku. Ostatní Oblastní charity v  brněnském  biskupství  vznikly již v letech  1992 – 1993. Bylo jich 9“.

S jakými službami jste začínali?

„V září 2007 se podařilo zaregistrovat tři služby – Pečovatelská, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Sociálně-právní poradenství. Tři čtvrtě roku jsme byli čtyři pracovníci v jedné kanceláři. Funkce požadované zákonem jsme kumulovali, všichni pracovníci pracovali ve více službách a zastupovali jak vedení, tak i přímou péči. Požadavky uživatelů a potřebnost těchto služeb se projevovala jak  v ORP Tišnov, tak v ORP  Kuřim. Ověřili jsme si nutnost rozšíření stávajících služeb a vyjednávali s potřebnými orgány zřízení služeb nových. Bylo nezbytné nalézt nové, větší prostory pro provoz Oblastní charity!  Začali jsme opět  jednat s pracovníky vedení Města Tišnova a podali žádost o nájem některých městských budov (bylo jich více). Nakonec se nám podařilo  prosadit rekonstrukci objektu, pro provozování služeb a sídlo, na ulici Ráboňova 116.  Bylo to v roce  2008. Požadavek nakonec vedení  Města Tišnova vyslyšelo. Nejvíce se o umožnění pronájmu této budovy Charitě  zasadili  tehdejší starosta ing. František Svoboda a místostarosta  Ing. Zuzana Brzobohatá. Od 1. 6. 2008 se do nových prostor dostala 1. služba – Nízkoprahové centrum – Klub Čas, následně Poradna, Pečovatelská služba. Byla to pro nás velká sláva."

Pod tišnovskou Oblastní charitu patří také Chráněné bydlení ve Skryjích. Jak vznikla myšlenka zřídit toto zařízení a proč právě tam?

„Paní starostka Skryjí, MUDr. Jana Jeřábková, znala velice dobře potřebnost zřízení služby pobytové pro lidi s mentálním postižením a v tu dobu nabídla i prostory  pro tuto činnost. Vznikla tedy společná vize, vyplývající z požadavků rodin, které měly postiženého člověka v domácnosti.  Zřízení této služby vyžadovala velká rekonstrukce,  v tu dobu nevyužité, mateřské školy ve Skryjích, kterou nám paní starostka za tímto účelem nabídla. Měli  jsme tedy stejný cíl. Začalo martýrium s projektem a sehnáním finančních prostředků na rekonstrukci. Žadatelem o finance na investice na ministerstvu a JMK se sice stala Obec Skryje, zpracování a podávání žádosti zajišťovala tišnovská Charita. Po 4 letech nepřetržitých a několikrát opakujících se žádostí se podařilo sehnat 12 milionů na rekonstrukci budovy MŠ. Mohlo se tedy začít s opravou této budovy. Vzniklo tak Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace pro klienty s mentálním postižením – 11 uživatelů. Slavnostní otevření za přítomnosti otce biskupa Vojtěcha  Cikrle  bylo 11. září 2011.  Kapacita byla velice rychle naplněná. Žádosti o tyto služby  nejsme schopni z kapacitních důvodů pokrýt dodnes. Tak vznikla poslední služba, kterou se nám podařilo na tišnovsku zřídit. Nyní, když na příspěvku na služby se musí podílet i obce, finance jsou čím dál víc omezovány, je založit nebo rozšířit sociální služby téměř nemožné. Přesto, že nejsme schopni požadavky uživatelů z důvodu kapacity naplnit! Potřebnost je daleko větší.“ 

V kolika obcích působíte? Kolik zaměstnanců má v současné době tišnovská Charita?

„Tišnovská Charita působí na území tišnovského děkanství tj. - od Veverské Bítýšky až po Nedvědici, od Lipůvky až za Dolní Loučky a zaměstnává 48 pracovníků. Mimo ně působí u Charity také dobrovolníci a nelze zapomenout ani na koledníky Tříkrálové sbírky“.

Máte do budoucna nějaké přání, vizi co vylepšit?

„Charita Tišnov usiluje a dodnes se snažíme o zavedení domácí hospicové  péče. Můj cíl a dnes už úkol je, že v naší oblasti bude fungovat tato služba, myslím tím, od začátku do konce. Moc bychom si přáli zajistit takovou péči klientům, aby nemuseli při onkologickém onemocnění být hospitalizováni v nemocnici, ale aby za pomoci charitních pracovníků mohli zůstat i v domácím prostředí. „Domácí hospicová péče “ zahrnuje zdravotní péči, službu pečovatelky – péče o osobu, psychologickou pomoc, případně duchovní péči a službu kněze. Vše máme zajištěno, jsme na vše vybaveni. Chybí jen lékař, který by tuto službu zaštiťoval“. „Ještě  chci touto cestou moc poděkovat všem, kdo se na naší charitní službě jakýmkoliv způsobem podílí. Díky všem!“

Děkujeme za rozhovor. Přejeme, aby se Vaše přání splnilo.