Oblastní charita Tišnov

koncert F. Mendelssohn-Bartholdy / PAULUS-výběr z díla

Oblastní charita Tišnov Vás srdečně zve na koncert F. Mendelssohn-Bartholdy / PAULUS-výběr z díla.

Výsledky Postní almužny 2015

Celkové výsledky "Postní almužny 2015" v jednotlivých farnostech

Charita vyhlašuje sbírku pro Nepál

Nepálem otřáslo 25. dubna ničivé zemětřesení o síle 7,9 stupně Richterovy škály. Charita ČR podpoří partnerskou Caritas Nepal z prostředků veřejné sbírky, kam mohou lidé posílat finanční dary. 
Číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 107. 
Charita ČR současně uvolnila na pomoc Nepálu částku 200 000 Kč.

Oblastní charita Tišnov nezapomíná na své koledníky

Alžběta se stala výherkyní mobilního telefonu. Při předávání mobilního telefonu ve farním kostele sv. Kunhuty v Nedvědici poblahopřál šťastné výherkyni nejen P. Zdeněk Chylík, ale také svým potleskem i všichni přítomní.

Postní almužna pomáhá v nejchudší zemi Evropy

Začátkem postní doby byla zahájena akce Postní almužna. Projekt Postní almužna se zaměřuje nejen na potřebné v našem blízkém okolí, ale i v jiných zemích, kde životní úroveň obyvatelstva je nesrovnatelně menší. Oblastní charita Tišnov podpoří jako jeden ze záměrů Postní almužny Centrum Hippokrates v obci Dorotskaja v Moldavsku.

Postní almužna

„Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá,

jako mnohem více z té, kterou daruje.“


            Matka Tereza

Postní čas, který navazuje na veselé masopustní období, nás vyzývá ke zklidnění, ztišení a k návratu k sobě samým. Vybízí nás nejen k modlitbě, ale také abychom mysleli i na ostatní kolem nás. V dřívějších dobách spojovali lidé toto období nejen s postem, ale i s almužnou. Almužna  je dar věnovaný potřebnému, od něhož za to není očekávána žádná protislužba. 

Postní almužna v nás podporuje schopnost vzdát se něčeho konkrétního a tomu odpovídajícím obnosem přispět na potřebné. Tato sbírka se realizuje prostřednictvím farností a konkrétní cíl můžete zaškrtnout na pokladničce.

Výtěžek z Postní almužny bude věnován na ty konkrétní cíle, které budou označeny. Jeden z cílů, který bychom rádi podpořili, je pomoc pečovatelské službě v Moldávii. Moldávie je nejchudší zemí Evropy a lidé zde žijí v mnohem tíživějších  podmínkách.

Pastorační akce bude zahájena 18. února 2015 na Popeleční středu a potrvá až do neděle 12. dubna 2015. Věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají.

Děkujeme všem za podporu a přejeme požehnaný postní čas, plný pokoje a milostí.

Poděkování k tříkrálové sbírce 2015

„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoliv se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme sami sobě.“

Ralph Waldo Emerson

Milí dárci a koledníci,

přijměte mé srdečné poděkování jménem Oblastní charity Tišnov 
za Vaši spolupráci a štědrost při letošní Tříkrálové sbírce, která se uskutečnila již po patnácté.

Ano, již patnáct let přichází do našich domovů kolem svátků Tří králů koledníci s poselstvím lásky, pokoje a pomoci a podle starodávného zvyku píší křídou známá písmena K+M+B. Mnozí z nás je s radostí očekáváme.

Výtěžek letošní sbírky činí 1.219.932 Kč, což je o 68.853 Kč více jako v loňském roce. Svědčí to o Vaší laskavosti a citlivosti k obtížím druhých.

Na sbírce se podílelo 48 asistentů a přes 1000 koledníků. Celkem bylo použito 252 pokladen.

            Chci Vám, milí dárci, koledníci a všichni, kteří nám pomáháte konat toto krásné dílo, poděkovat za Vaše dary, za spolupráci a nadšení a za radost, 
se kterou přicházíte do našich domovů.

            Finanční prostředky budou využity na podporu a rozvoj služeb Oblastní charity Tišnov, opět pomohou tam, kde nebudou dostačovat, či nepůjde použít finančních prostředků z dotačních titulů ministerstev, kraje a měst. Určitá část peněz bude použita také v humanitární pomoci.

            Proto mi závěrem dovolte se rozloučit s poděkováním Vám všem, kteří nám pomáháte, všem lidem dobré vůle.

            S přáním všeho dobrého v roce 2015.

                   Ing. Marcela Dvořáková   -  ředitelka OCH Tišnov