Oblastní charita Tišnov

Postní almužna pomáhá v nejchudší zemi Evropy

Začátkem postní doby byla zahájena akce Postní almužna. Projekt Postní almužna se zaměřuje nejen na potřebné v našem blízkém okolí, ale i v jiných zemích, kde životní úroveň obyvatelstva je nesrovnatelně menší. Oblastní charita Tišnov podpoří jako jeden ze záměrů Postní almužny Centrum Hippokrates v obci Dorotskaja v Moldavsku.

Postní almužna

„Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá,

jako mnohem více z té, kterou daruje.“


            Matka Tereza

Postní čas, který navazuje na veselé masopustní období, nás vyzývá ke zklidnění, ztišení a k návratu k sobě samým. Vybízí nás nejen k modlitbě, ale také abychom mysleli i na ostatní kolem nás. V dřívějších dobách spojovali lidé toto období nejen s postem, ale i s almužnou. Almužna  je dar věnovaný potřebnému, od něhož za to není očekávána žádná protislužba. 

Postní almužna v nás podporuje schopnost vzdát se něčeho konkrétního a tomu odpovídajícím obnosem přispět na potřebné. Tato sbírka se realizuje prostřednictvím farností a konkrétní cíl můžete zaškrtnout na pokladničce.

Výtěžek z Postní almužny bude věnován na ty konkrétní cíle, které budou označeny. Jeden z cílů, který bychom rádi podpořili, je pomoc pečovatelské službě v Moldávii. Moldávie je nejchudší zemí Evropy a lidé zde žijí v mnohem tíživějších  podmínkách.

Pastorační akce bude zahájena 18. února 2015 na Popeleční středu a potrvá až do neděle 12. dubna 2015. Věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají.

Děkujeme všem za podporu a přejeme požehnaný postní čas, plný pokoje a milostí.

Poděkování k tříkrálové sbírce 2015

„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoliv se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme sami sobě.“

Ralph Waldo Emerson

Milí dárci a koledníci,

přijměte mé srdečné poděkování jménem Oblastní charity Tišnov 
za Vaši spolupráci a štědrost při letošní Tříkrálové sbírce, která se uskutečnila již po patnácté.

Ano, již patnáct let přichází do našich domovů kolem svátků Tří králů koledníci s poselstvím lásky, pokoje a pomoci a podle starodávného zvyku píší křídou známá písmena K+M+B. Mnozí z nás je s radostí očekáváme.

Výtěžek letošní sbírky činí 1.219.932 Kč, což je o 68.853 Kč více jako v loňském roce. Svědčí to o Vaší laskavosti a citlivosti k obtížím druhých.

Na sbírce se podílelo 48 asistentů a přes 1000 koledníků. Celkem bylo použito 252 pokladen.

            Chci Vám, milí dárci, koledníci a všichni, kteří nám pomáháte konat toto krásné dílo, poděkovat za Vaše dary, za spolupráci a nadšení a za radost, 
se kterou přicházíte do našich domovů.

            Finanční prostředky budou využity na podporu a rozvoj služeb Oblastní charity Tišnov, opět pomohou tam, kde nebudou dostačovat, či nepůjde použít finančních prostředků z dotačních titulů ministerstev, kraje a měst. Určitá část peněz bude použita také v humanitární pomoci.

            Proto mi závěrem dovolte se rozloučit s poděkováním Vám všem, kteří nám pomáháte, všem lidem dobré vůle.

            S přáním všeho dobrého v roce 2015.

                   Ing. Marcela Dvořáková   -  ředitelka OCH Tišnov